Сесия на ОбС – Сандански, дневен ред – 25 януари

Ударен ремонт на настилката в Мелник за двудневния празник на виното
January 18, 2018
Бедствено положение в Карлово – Болницата, лечебницата и училището без покриви
January 18, 2018

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 25.01.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 29/11.01.2018 г. – Заповед № ОА-АК-5/05.01.2018 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 376/20.12.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 40/12.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобряване на общата численост и промяна на структурата на Общинска администрация при община Сандански и звената към нея.

4. Вх.№ 50/12.01.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Бюджет на община Сандански за 2018 г.

5. Вх.№ 07/04.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно утвърждаване на Културен календар на община Сандански за 2018 г.

6. Вх.№ 08/04.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно утвърждаване на Културен календар за дейността на читалищата на територията на община Сандански за 2018 г.

7. Вх.№ 23/09.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на звено „Общински инспекторат“ към администрацията на община Сандански.

8. Вх.№ 45/12.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по проект «Инвестиционен проект “Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна”».

9. Вх.№ 35/11.01.2018 г. – Предложение от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно прекратяване пълномощията и предсрочно освобождаване на председателя на Времената комисия, която да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса за избор на управител на „УВЕКС“ ЕООД, гр.Сандански, както и попълване състава на комисията.

10. Вх.№ 51/12.01.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сандански през 2018 г.

11. Вх.№ 18/09.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно поправка на фактическа грешка в Решение № 349/30.11.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

12. Вх.№ 10/08.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на ВТО в с.Ново Делчево, община Сандански.

13. Вх.№ 49/12.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещения в сграда кметство и детска градина в с.Вълково, община Сандански.

14. Вх.№ 44/12.01.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, част от УПИ VI, кв.3 по плана на с.Лешница, община Сандански.

15. Вх.№ 47/12.01.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на право на строеж на построена пристройка върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 65334.300.1022 по КККР на гр.Сандански.

16. Вх.№ 48/12.01.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Йордан Николов Шуманов, с.Плоски.

17. Вх.№ 37/12.01.2018 г. – Докладна записка от д-р Васил Попов – Председател на Временната комисия към Общински съвет, сформирана съгласно Решение № 162/27.04.2017 г. с цел да проучи всички факти и обстоятелства, свързани с ТД „Еделвайс“, относно отпускане на финансови средства за наемане на компетентно юридическо лице.

18. Вх.№ 1138/12.12.2017 г. – Искане от Румен Анастасов – управител на „Драг Далас“ ЕООД, относно реализиране на инвестиционно намерение в комплекс „Драг Далас“, м. „Поручик Минков“, землището на с.Плоски.

19. Вх.№ 54/15.01.2018 г. – Молба от Георги Благоев Георгиев относно разрешение за изработване на ПУП и съгласуване на ПУП за имоти – УПИ II – 312, кв.12 и УПИ V, кв.12 по плана на с.Плоски, община Сандански.

20. Вх.№ 04/03.01.2018 г. – Молба от Николай Стоянов Мечкаров относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ в имот с идентификатор 65334.300.3230 по КККР на гр.Сандански.

21. Вх.№ 09/05.01.2018 г. – Молба от Борислав Спасов Пъхлев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.89.36, в м. „Склавски път“, землището на гр.Сандански.

22. Вх.№ 57/15.01.2018 г. – Молба от Кристина Кочева – Представител на „Кондор – 97“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.117.17 и 65334.117.18, в м.„Ушите“, землището на гр.Сандански.

23. Вх.№ 15/08.01.2018 г. – Заявление от Румен Воденов – Управител на „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 037003, м.„Банята“ по плана на с.Левуново, община Сандански.

24. Вх.№ 21/09.01.2018 г. – Заявление от Любомир Джамбазов – Управител на „Лесотранс“ ЕООД, относно допълнение на Решение № 364/27.10.2016 г. на Общински съвет – Сандански.

25. Вх.№ 278/06.03.2017 г. – Молба от Васил Благоев Богоев относно допълнително застрояване в УПИ III, кв.21 по плана на с.Лебница, община Сандански.

26. Вх.№ 1170/21.12.2017 г. – Молба от Антон Гикински – Управител на ЕТ „Антон Гикински – 2002“, относно изграждане на подпорна стена в УПИ VIII, кв.28 по регулационния план на с.Поленица, община Сандански.

27. Вх.№ 1133/11.12.2017 г. – Молба от Алена Костадинова Кирова относно отпускане на финансова помощ, необходима за извършване на ремонт.

28. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *