Започват процедурите за строителството на Клетка 4 на Депото за твърди битови отпадъци на община Петрич

Прегладнели вълци нападат петрички села
April 24, 2018
ВАЖНО! В община Петрич започва обработка на тревните площи срещу кърлежи и комари
April 24, 2018

Община Петрич обяви обществената поръчка за „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич –изменение и допълнение”- подобект „Клетка 4 и съпътстваща инфраструктура към нея”. Стойността на поръчката е 1 147 566 ,29 с ДДС.

Критериите са съгласувани предварително и одобрени от ПУДОС, количествено –стойностната сметка за обекта също.

Строителството на Клетка 4 на Депото за битови отпадъци на община Петрич е стратегически проект, който ще даде спокойствие в бъдещ план, защото на дневен ред с острота излизат проблемите с изчерпания капацитет на много регионални депа в страната. Обявената обществена поръчка за избор на изпълнител идва на база на променените нормативни изисквания при строителството на регионални депа и новите условия, на които следва да отговаря изпълнителят.

В тази връзка е прекратен по взаимно съгласие съществуващ от 2001 г договор с фирма „Еврострой”ООД за този обект. Припомняме също, че през м. декември 2017 г. кметът Димитър Бръчков подписа договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.  Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС.

Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”. По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще заплаща по-висока такса към РИОСВ. Това означава, че без такива инсталации, ще е наложително увеличението и на такса битови отпадъци.

Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки,които са с почти изчерпан капацитет. Компостиращата инсталация и тази за предварителна обработка ще намалят обема на депонираните отпадъци, а при изграждането на новата Клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации, животът на същата ще бъде поне 20 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published.