Сесия на ОбС – Сандански. Дневен ред -16 юни

ВИДЕО: Златен “Орфей” за народните танцьори от “Никола Вапцаров”
June 13, 2016
Андон Тотев осъден да плати 2000 лева адвокатски хонорар
June 16, 2016

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
 1. Питания.
 1. Попълване състава на Постоянни комисии в Общински съвет-Сандански.
 1. Вх.№ 670/06.06.2016 г. –Заповед № ОА-АК-226/06.06.2016 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнати за ново разглеждане Решение №204/26.05.2016г., Решение №205/26.05.2016г. и Решение №209/26.05.2016г. на Общински съвет – Сандански.
 1. Вх.№ 671/06.06.2016 г. –Заповед № ОА-АК-227/06.06.2016 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнати за ново разглеждане Решение №215/26.05.2016г. и Решение №222/26.05.2016г на Общински съвет – Сандански.
 1. Вх.№ 635/20.05.2016 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на ½ от недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 65332.310.5147 по КККР на гр.Сандански, по предходен план УПИ 11,  кв.132 по плана на град Сандански, община Сандански.
 1. Вх.№645/27.05.2016г. – Молба от Христина Тодорова Шарова относно отмяна на Решение №73 от 28 януари 2016г. на Общински съвет-Сандански и съгласие за издаване на удостоверение за търпимост.
 1. Вх.№654/01.06.2016г. – Заявление от Росен Страхилов Милев относно разработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот с индентификатор 65334.4.32 местонахождение землището на град Сандански, м.„Могилата“, община Сандански.
 1. Вх.№528/26.04.2016г. – Писмо от инж. Евтим Евтимов – Управител на „БЕЛВИ“ООД, относно разработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот – горска територия с кадастрален  № 000324 с местонахождение землището на село Сугарево, община Сандански.
 1. Вх.№618/17.05.2016г. – Заявление от Илияна Георгиева Гъргалянова относно предоставяне на персонална пенсия на името на Иванка Ангелова Граматикова.
 1. Вх.№ 662/02.06.2016 г. – Писмо от Председателя на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с. Ново Делчево, относно Отчет на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с. Ново Делчево, община Сандански за 2015 г.
 1. Финансови помощи на гражданите.
 1. Вх.№ 176/26.02.2016 г., Вх.№ 208/10.03.2016 г., Вх.№ 217/12.03.2016 г. и Вх.№ 1196/09.12.2015 г. – Предложения относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *