Сандански, Кресна и Струмяни – Повече рециклиране, по-малко депониране на сметищата

Антъни Иванов с нов рекорд в САЩ
March 31, 2019
ЗА ПЪРВИ ПЪТ! В Сандански ще се проведе “Празник на цветята”
April 1, 2019

За обезвреждане на битовите отпадъци на регионалното депо, общините внасят отчисления в размер и по ред, определени с Наредба . Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на депата по години е следният: 1. за депа за неопасни отпадъци по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3:

а) за 2013 г. – 15 лв./т;

б) за 2014 г. – 22 лв./т;

в) за 2015 г. – 28 лв./т;

г) за 2016 г. – 36 лв./т;

д) за 2017 г. – 47 лв./т;

е) за 2018 г. – 61 лв./т;

ж) за 2019 г. – 78 лв./т;

з) за 2020 г. и всяка следваща година – 95 лв./т

Отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.

На 13.11.2017 г., Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на община Сандански – Кирил Котев, на община Кресна – Николай Георгиев и на община Струмяни –Емил Илиев подписаха договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци.

Това е първият договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020“

 

Цел на процедурата

– намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци

– изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, което ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“

По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите.

Регламентираният приоритетен ред (йерархия) при управление на отпадъците, съгласно европейското и българското законодателство е:

а) предотвратяване на образуването им;

б) подготовка за повторна употреба;

в) рециклиране;

г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

д) обезвреждане.

По проект ще бъде изградено предприятие за обработка на битови отпадъци, включващо:

–           Регионална инсталация за компостиране на  разделно събрани зелени и дървесни отпадъци, с капацитет до 2 800  тона годишно;

–           Регионална инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, с капацитет до 12 000 тона годишно.

Обща стойност на проекта:    9 368 737.16 лв.           

Европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие:6 006 389.33 лв.

Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 1 059951.06 лв.

Данък добавена стойност:      1 515 502.66 лв.

Общинско съфинансиране в размер на 786 894.11 лв. от бюджета на:

община Сандански:                    666 578.00 лв.

община Кресна:                           80 263.20 лв.

  община Струмяни:                     40 052.91 лв.

Срок:  32 месеца 

Начало на проект:

13.11.2017

Край на проект:

13.07.2020

Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Двете инсталации ще бъдат разположени на специално преотредена за целта площадка в административните граници на община Сандански в м. „Могилата”, общ. Сандански, граничещи непосредствено с регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна. Площадката за разполагане на обекта е определена с оглед на съществуващата инженерна инфраструктура и фактът, че е ситуирана непосредствено до регионалното депо за битови отпадъци.

Определената функционална площ за реализацията на инвестиционния проект е около 25 дка. Условно тя е разделена на две зони  – административно-битова  и производствена. Връзката между зоните ще се осъществява посредством вътрешноплощадков път.

Предвидена е по проект приемателна площадка за отпадъци, изчислена да поеме ролята на буфер за постъпващите отпадъци в пикови периоди.

По проекта е предвидено въвеждане на регионална система за разделно събиране на зелени, дървесни и градински отпадъци. За тази цел, по проекта ще бъдат осигурено необходимото оборудване за събиране и транспортиране на зелените и дървесни отпадъци:

  • Съдове за разделно събиране на зелени и дървесни отпадъци – 152 бр. пластмасови евро- контейнери на колела, с вместимост – 1,1 м3;
  • Техника за извозване на разделно събраните зелени и дървесни отпадъци – 2 бр. специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, с капацитет на сметосъбиращата надстройка – 5 м3.
  • Относителната чистота и хомогенност на разделно събраните зелени отпадъци е предпоставка за получаване на висококачествен краен продукт – компост. Този компост ще бъде използван при пролетното и есенното торене на зелените площи в общините от РСУО-Сандански. Компостът получен през месеците ноември и декември, следва да бъде съхраняван и използван заедно с получения от първия цикъл на работа компост през следващата година за пролетното торене и засаждане на цветя.

Приложение на произвеждания компост

Произведеният от инсталацията за компостиране краен продукт- компост може да бъде използван за укрепване и подсилване на почвената структура на елементите от градските зелени системи в общините от Регионална система Сандански. Произведеният компост ще се използва още за рекултивация на запълнени клетки в регионалното депо за неопасни отпадъци в м. „Могилата“.

С него ще могат да се рекултивират и нарушени терени и да се създадат по-продуктивни антропогенни ландшафти, подобряващи природната среда в района.

Част от компоста ще се използва и за рекултивационни дейности за възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви към горските фондове (от горските стопанства в общините в региона) и за превенция от свлачища и ерозия.

Ще бъде въведена практика за кампанийно безплатно раздаване от произведения компост на населението в общините от РСУО-Сандански, което да бъде прилагано от него за подобряване почвеното плодородие и влагозадържащите характеристики на земеделски почви в дворове, градини, за декоративно цветарство и др.

Приложение на сепарираните/сортирани рециклируеми отпадъци

Приблизително 40 % процента от битовите отпадъци генерирани в общините (Сандански, Струмяни и Кресна) от Регион Сандански са рециклируеми отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал. С работата на предвидената в проекта инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци се очаква намаляване количеството на депонирания отпадък с поне 50 % спрямо количеството (теглото) на входящия поток на отпадъците. С използваната технология за предварително третиране, 80% от рециклируемите фракции (хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали) ще бъдат сортирани. Отделените сепарирани и балирани рециклируеми материали  ще бъдат предавани на рециклиращи компании. Останалите 20% от тези материали (отпаднали от сортирането) ще бъдат депонирани на съседната площадка на регионалното депо за неопасни отпадъци. Органичните отпадъци ще подлежат на стабилизация, губейки около 30% от теглото си, след което ще бъдат събирани и извозвани от  сметосъбираща фирма за оползотворавяне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *