Петрич все по-близо до собствен градски парк

Александър Манолев: Честит празник, Сандански
April 20, 2017
Сандански отбеляза тържествено своя празник
April 21, 2017

Община Петрич все по-близо до изпълнението на проекта за градски парк

Това става след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XXV, кв.53”, отреден за „градски парк” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Така на практика Община Петрич прави решаващата стъпка за обезпечаване с външно финансиране изграждането на градския парк.

Целта на проекта е подобряване на градската околна среда, в това число възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на въздуха и повишаване на качеството на живот, социалното включване и подобряване на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда на град Петрич. Със своето изпълнение проектът ще допринесе като цяло за подобряване качеството на живот на жителите на общината. Проектът предвижда цялостно обновяване на терен, отреден за градски парк в центъра на Петрич. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца. Общата стойност е в размер на 4 852 000.99 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Проектното предложение е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич 2014-2020. Проектът ще се изпълнява по процедура BG16RFOP001-1.035BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. От общинското ръководство в Петрич напомнят, че в момента се обжалва пред съда заповед на предишната местна управа /заповед № 162 от 29.07.2015 г./, която разделя на три самостоятелни имота парцелът западно от сградата на общината. Единият от тези имоти е за градския парк. Заповедта обаче не е била сведена до знанието на съседите, което противоречи на Закона за устройство на териториите и дава основание на единия от собствениците на съседен имот да обжалва пред съда заповедта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.