„Културен Клъстер България“ кани съмишленици на среща в подкрепа на регионалната култура

Задигнаха 100 бона от мъж в Петрич
January 17, 2019
Иван Терзиев, управител на Парк хотел „Пирин”:Инвестираме в практическата подготовка на учениците, защото вярваме, че дуалното обучение е безценен шанс за развитие, както за младежите, така и за община Сандански
January 18, 2019

Сдружение „Културен Клъстер България“ кани съмишленици и потенциални партньори на среща-разговор в град Сандански на 25 януари от 11.00 ч. в конферентната зала на хотел „Панорама“.

На срещата гостите ще бъдат запознати с дейността и целите на Сдружението ЗА подкрепа на регионалната и националната култура, като ще бъде представен опитът на други страни от срещите на екипи на Клъстера в Австрия, Германия, Франция, Испания, както и в ЮНЕСКО.

Сред основните приоритети на „Културен Клъстер България“, който работи по проект „Иновации и конкурентноспособност“ на Министерството на икономиката, са: предоставяне на информация в областта на културата, участие и осигуряване на достъп до програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и/или други национални или международни донорски програми, организиране на изложения, конференции, фестивали и събития с културна насоченост, разработване и внасяне на предложения за актуализиране на нормативната база, регулираща културния сектор, насърчаване на мениджмънта в областта на изкуството и изграждане на мост между културата, бизнеса и институциите у нас и в чужбина.

Сдружението организира участия в регионални, национални и международни проекти и програми. Екипът е осъществил поредица от срещи с организации в страната и в чужбина, имащи сходен предмет на дейност, присъствал е на международни форуми, изложения, фестивали и панаири.

На събитието в Сандански членовете на Консорциума ще запознаят аудиторията със заложените дейности в проекта „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Културен Клъстер България” и с направеното досега. Идеята е да се осъществи сътрудничество между Сдружението и регионалните културни институции, както и да се изградят партньорства с юридически и физически лица, представители на културния бранш в региона. Ще се запознаете и с условията за членство в Клъстера.

Срещата ще бъде на 25.01 2019 г. в конферентната зала на хотел „Панорама“ от 11.00  часа и ще премине при следния дневен ред:

  1. Запознаване с дейността и целите на „Културен Клъстер България“.
  2. Запознаване с работата по проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на „Културен Клъстер България“.
  3. Дискусия в търсене на общи идеи и конкретни възможности в областта на регионалната култура и изкуство.

 

Входът и участието са свободни.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ”

 

www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *