Кметът Бръчков временно спира строителството в м. Рупите

ПОКАНА за участие в екологичнo обучение: ,,Бъди ефективен!’’
May 31, 2018
Пленер по живопис събра творци в Сандански
June 1, 2018

Димитър Бръчков, кмет на Петрич: Спирам строителството в м. Рупите до влизане в сила на Общ устройствен план
Със заповед кметът Димитър Бръчков забранява строителството в м. Рупите, предвид наличие на неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич. Заповедта е в сила, конкретно, както за имоти в м. Рупите, така и за терени в близост до НПМ „Самуилова крепост”, и се базира на издадено становище от главния архитект на община Петрич Владимир Митрев. По проекта за Общ устройствен план предстои, съгласно процедурата: първа екологична оценка на РИОСВ – Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана.

„Считам, че в рамките на общественото обсъждане, ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на м. Рупите и НПМ „Самуилова крепост”, и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи”, аргументира заповедта си с днешна дата кметът Димитър Бръчков.

Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове до тогава.

Leave a Reply

Your email address will not be published.