Дневен ред 30 ноември – Сесия на ОбС – Сандански

Министерски съвет отпускат 600 хил. лв. за нов облик на стадиона в Сандански
November 24, 2017
Трима от Симитли в болница след натравяне от гъби
November 25, 2017

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Избор на Председател на Общински съвет – Сандански.

2. Питания.

3. Вх.№ 1055/16.11.2017 г. – Заповед № ОА-АК-389/08.11.2017 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 341/25.10.2016 г. на Общински съвет – Сандански.

4. Попълване състава на Постоянни комисии в Общински съвет – Сандански.

5. Вх.№ 1061/17.11.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно ново разглеждане на предложение с Вх.№ 776/17.07.2017 г. от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за ползване на „Асоциация за развитие на с. Петрово „Славянка – 2008“ на бивша Детска градина в с. Петрово, находяща се в УПИ III, кв.10, пл.№33 и пл.№35 по плана на с. Петрово, община Сандански.

6. Вх.№ 930/1/17.11.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно ново разглеждане на предложение с Вх.№ 930/18.09.2017 г. от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите.

7. Вх.№ 966/03.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

8. Вх.№ 1054/15.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество.

9. Вх.№ 1060/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с изграждане на нова „Индустриална зона – Сандански Юг“ в землището на с.Дамяница, община Сандански, относно провеждане на процедури за получаване на терени държавен поземлен фонд от страна на община Сандански и тяхното преотреждане за нуждите на „Индустриална зона – Сандански Юг“.

10. Вх.№ 1025/02.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно поправка на явна техническа грешка в Решение № 285/28.09.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

11. Вх.№ 1076/1/21.11.2017 г. – Предложение от Янко Ангелов – Зам.председател на Общински съвет – Сандански, относно изменение на Решение № 325/25.10.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

12. Вх.№ 1051/14.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно процедура за поемане на краткосрочен общински дълг във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проект: „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“.

13. Вх.№ 1015/23.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2017 г.

14. Вх.№ 907/12.09.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Илия Георгиев Митов, с.Поленица.

15. Вх.№ 971/2/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Мице Андонов Бисерков, с.Лебница.

16. Вх.№ 1064/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Станко Стоянов Шумков, с.Лиляново.

17. Вх.№ 1065/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Димитър Георгиев Златков, с.Бождово.

18. Вх.№ 1066/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Олга Георгиева Андреева, с.Плоски.

19. Вх.№ 1067/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Стоян Илиев Нурков, с.Враня.

20. Вх.№ 1068/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Петко Димитров Петков, с.Горна Сушица.

21. Вх.№ 1069/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Георги Стоянов Нурков, с.Враня.

22. Вх.№ 1070/17.11.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Стефан Костадинов Стаменов, с.Лебница.

23. Вх.№ 1071/17.11.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за обект „Автомагистрала“ Струма, Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624.

24. Вх.№ 1063/17.11.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на улична регулация по улица с о.т. 47 – о.т. 46 – о.т. 45 по плана на гр.Сандански.

25. Вх.№ 1072/20.11.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на улична регулация по улица с о.т. 14 – о.т. 16 – о.т. 17 – о.т.18 по плана на с.Поленица, община Сандански.

26. Вх.№ 941/1/15.11.2017 г. – Искане от Илия Георгиев Митов относно разглеждане на писмо с Вх.№ 941/20.09.2017 г. от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ I, кв.120 по плана на гр.Сандански.

27. Вх.№ 1057/16.11.2017 г. – Заявление от Албена Хаджиева – управител на „Лукс Лайн“ ЕООД, относно издаване на разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.148.5, м.„Сухо поле“, землището на гр.Сандански.

28. Вх.№ 1073/20.11.2017 г. – Жалба от Любен Лазаров Манолев относно отстъпено право на строеж в кв.25, парцел II, находящ се от с.Поленица, община Сандански.

29. Вх.№ 1032/06.11.2017 г. – Заявление от Мария Николова Златкова относно предоставяне на персонална пенсия на Никол Илианова Златкова и Константина Илианова Златкова.

30. Вх.№ 1033/07.11.2017 г. – Заявление от Гергана Шопова – представител на ЕТ „Гергана Шопова“, относно освобождаване от внесена гаранция по договор и откриване на процедура за отдаване под наем на общински терен в УПИ I, кв.20, с.Ново Делчево, община Сандански.

31. Финансови помощи по молби на граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *