ОбС – Сандански с първа сесия за 2019г.

Сдружение „Културен Клъстер България“ проведе среща-разговор в град Сандански
January 25, 2019
Благоевградчани не се предават, днес излизат отново на протест!
January 26, 2019

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 04/04.01.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно утвърждаване на Културен календар на община Сандански за 2019 г.

3. Вх.№ 05/04.01.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно утвърждаване на Културен календар за дейността на читалищата на територията на община Сандански за 2019 г.

4. Вх.№ 23/16.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмета на община Сандански, относно стартиране на процедури за създаване и утвърждаване на химн и девиз на град Сандански.

5. Вх.№ 21/15.01.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Бюджет на община Сандански за 2019 г.

6. Вх.№ 22/16.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно план за създаване на необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд в училищата на територията на община Сандански.

7. Вх.№ 45/22.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно безвъзмездно предоставяне на имот с идентификатор 65334.301.2593.15 сграда (4 308 кв.м.) и прилежащ терен 8 600 кв.м. представляващ паркинг и дворно място (зелена площ) – публична държавна собственост на Министерство на образованието (мазе, партер, първи и втори етаж – всеки със застроена площ / ЗП: 712 кв.м.) и публична държавна собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕООД (трети, четвърти и пети етаж – всеки със застроена площ 712 кв.м.). и 36 кв.м. стълбищна площадка – общежитие на Професионална техническа гимназия – Сандански (бивш Техникум за добив и обработка на мрамор), находяща се в град Сандански на ул. „Тодор Каблешков“ №1, изградена върху УПИ I, кв.170 – за управление и стопанисване от Община Сандански.

8. Вх.№ 43/22.01.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2019 г.

9. Вх.№ 44/22.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански относно приемане на план за действие за общинските концесии на община Сандански (2018 – 2020).

10. Вх.№ 32/18.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.202.12 по КККР на град Сандански.

11. Вх.№ 951/12.12.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение в кметството на с.Катунци, община Сандански.

12. Вх.№ 40/21.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за ползване на Спортна зала „Александър Томов“ – публична общинска собственост и обособен терен № 105, находящи се в гр.Сандански.

13. Вх.№ 41/21.01.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно учредяване право на ползване върху имот с кадастрален № 028001 в землището на с.Спатово, община Сандански за устройване на постоянен пчелин.

14. Вх.№ 26/17.01.2019 г. – Отчет от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за периода от месец юли до месец декември 2018 г.

15. Вх.№ 957/14.12.2018 г. – Заявление от Димитър Стоянов – Зам.председател на УС и треньор на СК „КИОКУШИН“, гр.Сандански, относно предоставяне на достъп до спортна зала „Александър Томов“ за осъществяване на спортно-тренировъчен процес.

16. Вх.№ 19/15.01.2019 г. – Заявление от Виолетка Петрова Малчева – управител на „МЕЛО 98“ ООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за ПИ 43565.56.13 и ПИ 43565.56.20, м.„Мело“ по КККР на с.Лешница, община Сандански.

17. Вх.№ 33/18.01.2019 г. – Молба от арх.Васка Терзиева – като пълномощник на „Спатово – земеделие и туризъм“ ЕООД, представлявано от Красимира Атанасова, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за трасе на водопровод за минерална вода от каптажна шахта 1ХГ „Спатово“ в ПИ 14.12. до УПИ 014007 и на трасе на кабел НН от табло НН в УПИ 014007 до ПИ 14.12, м.„Попови ливади“, землището на с.Спатово, община Сандански.

18. Вх.№ 591/03.07.2018 г. – Молба от Юлиян Михайлов Мишев относно отстъпване право на строеж на пристройка и надстройка на трети и четвърти жилищен етаж във връзка с откриване на процедура от главния архитект на община Сандански за издаване на удостоверение за търпим строеж в УПИ I, кв.142 по плана на гр.Сандански.

19. Вх.№ 954/14.12.2018 г. – Искане от Иван Иванов – управител на „Войче“ ЕООД, относно допълване на схемата за ВТО за отреждане на нови места за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки и обявяването им на търг.

20. Вх.№ 09/08.01.2019 г. – Молба от Методи Асенов Иванов, живущ на ул.„Вардар“ № 4, гр.Сандански, относно отпускане на финансови средства за покриване на щетите, причинени от пожар.

21. Финансови помощи по молби на граждани.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *