Сдружение „Културен Клъстер България“ проведе среща-разговор в град Сандански

Алпинист от Банско спаси бедстваща котка на дърво в Своге
January 25, 2019
ОбС – Сандански с първа сесия за 2019г.
January 25, 2019

Днес Сдружение „Културен Клъстер България“ проведе среща-разговор в град Сандански.

На срещата гостите бяха запознати с дейността и целите на Сдружението ЗА подкрепа на регионалната и националната култура, като им бе представен опитът на други страни от срещите на екипи на Клъстера в Австрия, Германия, Франция, Испания, както и в ЮНЕСКО.

Сред основните приоритети на „Културен Клъстер България“, който работи по проект Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, са: предоставяне на информация в областта на културата, участие и осигуряване на достъп до програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и/или други национални или международни донорски програми, организиране на изложения, конференции, фестивали и събития с културна насоченост, разработване и внасяне на предложения за актуализиране на нормативната база, регулираща културния сектор, насърчаване на мениджмънта в областта на изкуството и изграждане на мост между културата, бизнеса и институциите у нас и в чужбина.

Сдружението организира участия в регионални, национални и международни проекти и програми. Екипът е осъществил поредица от срещи с организации в страната и в чужбина, имащи сходен предмет на дейност, присъствал е на международни форуми, изложения, фестивали и панаири.

На събитието в Сандански членовете на Консорциума запознаха аудиторията със заложените дейности в проекта „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на Културен Клъстер България” и с направеното досега.

www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

1 Comment

  1. […] Сдружение „Културен Клъстер България“ проведе среща-… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.