Сесия на Общински съвет, Сандански, на 25 октомври – Дневен ред

След години ходене по мъките! Марикостиново най – накрая си намери лекар чрез обява във Фейсбук
October 20, 2017
Криско и Гъмзата на сцената в Кресна за празника на града
October 20, 2017

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 25.10.2017 г. /сряда/ от 9.00 часа при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

Питания.

Попълване състава на Постоянни комисии в Общински съвет – Сандански.

Вх.№ 930/18.09.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите.

Вх.№ 990/12.10.2017 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Зам.председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на управител на „УВЕКС“ ЕООД, гр.Сандански.

Вх.№ 998/13.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на бюджета на община Сандански за 2017 г.

Вх.№ 999/13.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно кандидатстване на община Сандански с проектно предложение „И аз мога“ по Процедура „Открий ме“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“.

Вх.№ 965/02.10.2017 г. – Доклад от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост „Водоем в село Хотово“, представляващ неурегулиран поземлен имот №000213 в землището на с.Хотово, община Сандански.

Вх.№ 993/13.10.2017 г. – Доклад от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект частна общинска собственост „ГРАДСКИ УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН“, представляващ част от сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по КККР на град Сандански, община Сандански.

Вх.№ 994/13.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2017 г.

Вх.№ 992/13.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещение – обособен обект /склад/, находящо се в кв.8, парцел I по плана на с.Лебница, община Сандански.

Вх.№ 991/13.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещение – обособен обект /сладкарница/, находящо се в кв.14, УПИ II по плана на с.Хърсово, община Сандански.

Вх.№ 1001/13.10.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ VI, кв.11 по плана на гр.Мелник, община Сандански.

Вх.№ 1002/13.10.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Димитър Иванов Патронски, с.Вълково.

Вх.№ 1000/13.10.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.67.3, находящ се в м.„Ушите“, землището на гр.Сандански.

Вх.№ 947/25.09.2017 г. – Предложение от Евгени Панайотов, Георги Батев и Живко Иванов – общински съветници и членове на ПК по „Бюджет и финанси“ към Общински съвет – Сандански, относно еднократно финансово стимулиране за плувните надежди на община Сандански – Антъни Иванов, Венцислав Айдарски и Йордан Янчев.

Вх.№ 1006/17.10.2017 г. – Заявление от Кирил Ханджийски – председател на СК „Би Риал“ гр.Сандански, относно финансово стимулиране на Офелия Туджарова и Атанас Свисов.

Вх.№ 940/19.09.2017 г. – Писмо от Павел Ерменков – управител на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански, относно продажба на движими вещи – собственост на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански.

Вх.№ 1003/16.10.2017 г. – Искане от Църковно настоятелство при храм „Св.Св.Козма и Дамян“ гр.Сандански относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм в имот ПИ с идентификатор 65334.300.214 по КККР на гр.Сандански.

Вх.№ 969/04.10.2017 г. – Писмо от Румен Сидеров – Директор на III ОУ „Христо Ботев“, гр.Сандански, относно отдаване на търговски обекти – общинска собственост, находящи се в сградата и двора на III ОУ „Христо Ботев“, гр.Сандански.

Вх.№ 968/04.10.2017 г. – Заявление от животновъди и зърнопроизводителите на община Сандански относно отдаването под наем на земеделски земи от над 10 дка.

Финансови помощи по молби на граждани.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!