Сесия на Общински съвет – Сандански, 22 декември

Археологически музей – Сандански празнува своя юбилей
December 16, 2016
Кметът Камбитов: Доброто сърце заслужава чудесата, които му поднася съдбата
December 16, 2016

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на заседание на 22.12.2016 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 1176/09.12.2016 г. – Предложение от Георги Синански – Председател на Общински съвет – Сандански, относно отмяна на Решение № 353/27.10.2016 г., в частта на подточка 2.1. и 2.2, Решение № 355/27.10.2016 г., в частта на подточка 2.1., ведно с Решение № 378/24.11.2016 г. на Общински съвет – Сандански и произнасяне по т.3 от Решение № 353/27.10.2016 г.

3. Вх.№ 829/02.08.2016 г. – Докладна записка от Димитър Станоев – член на ПК по здравеопазване, интеграция и социални дейности и на ПК по Бюджет и финанси, относно приемане на второ четене на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Сандански.

4. Вх.№1008/14.10.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на второ четене на Правилник за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане и социални услуги – гр.Сандански.

5. Вх.№ 1145/30.11.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на първо четене на Наредба за обстоятелствата и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на територията на община Сандански.

6. Вх.№ 1166/08.12.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на План за енергийна ефективност на община Сандански и Програма за неговото изпълнение за периода 2016 – 2020 г.

7. Вх.№ 1148/02.12.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услуга и поддържане на ВиК системата на с.Голешово, включително и поемане на финансови задължения.

8. Вх.№ 1180/09.12.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на „Асоциация за развитие на село Петрово, община Сандански, област Благоевградска „Славянка – 2008 г.“ – сдружение с нестопанска цел на бивша Детска градина в село Петрово, находяща се в УПИ III, кв.10, пл.№ 33 и пл.№ 35 по плана на село Петрово, община Сандански.

9. Вх.№ 1118/22.11.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба и приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №26 с идентификатор 65334.302.6221.3.54 по КККР на гр.Сандански.

10. Вх.№ 1178/09.12.2016 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 019009 в м.„Погреби“ и ПИ № 018022 в м.„Песъците“ в землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

11. Вх.№ 1137/28.11.2016 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълнително проектиране и строителство на обект АМ „Струма Лот 3.3., Кресна – Сандански от км.397+000 до км.420+628.478“.

12. Вх.№ 686/14.06.2016 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на ПУП-ПР за ПИ №392, попадащи в УПИ VI , кв.25 по плана на с.Поленица, община Сандански.

13. Вх.№ 1194/13.12.2016 г. – Предложение от Постоянната комисия по бюджет и финанси относно избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети за 2016 г. на МБАЛ „Св.Врач“ и „УВЕКС“ ЕООД.

14. Вх.№ 1135/28.11.2016 г. – Предложение от Атанас Стоянов – народен представител от ПГ на „Патриотичен фронт“, Николай Шаламандов, Светослав Иванов, д-р Георги Панчев и Панчо Панчев – общински съветници от ПП „ВМРО“, Живко Иванов и д-р Виолета Ждрапанска – общински съветници от ПП „НФСБ“, Евгени Панайотов и Янко Ангелов – общински съветници от ПП „Народен съюз“, относно именуване на Спортно училище – гр.Сандански.

15. Вх.№ 1140/28.11.2016 г. – Заявление от Николай Шаламандов – общински съветник, относно финансово подпомагане на Атанас Свисов – ММА боец.

16. Вх.№ 1159/07.12.2016 г. – Предложение от Ирина Илиева – изпълнителен директор на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ относно издаване на запис на заповед от община Сандански в полза на ДФЗ, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД50-148/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г.

17. Вх.№ 1165/08.12.2016 г. – Искане от директори на училища и детски градини на територията на община Сандански относно освобождаване от такса битови отпадъци за 2017 г. на училищата и детските градини на територията на община Сандански.

18. Вх.№ 1143/29.11.2016 г. – Молба от Мария Иванова Нонева – упълномощен представител на наследници на Трендафил Костадинов Димитров, относно разрешение за изработване на ПУП за ПИ с идентификатор 65334.300.4971 и ПИ с идентификатор 65334.194.11 в м.„Смилово“, землище на гр.Сандански.

19. Вх.№ 1107/16.11.2016 г. – Молба от Костадин Георгиев Стаматов – управител на „Фурнир пласт“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 47754.1.54 и имот с идентификатор 47754.1.57, м.„Реката“, землище на гр.Мелник, община Сандански.

20. Вх.№ 1160/07.12.2016 г. – Молба от Костадин Андонов Николов относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗР за имот № 004006, м.„Тунело“ в землището на с.Зорница, община Сандански.

21. Вх.№ 1161/07.12.2016 г. – Молба от Кънчо Марков Стойчев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 013018, м.„Зигвели“ в землището на с.Зорница, община Сандански.

22. Вх.№ 1162/07.12.2016 г. – Молба от Кънчо Марков Стойчев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 013017, м.„Зигвели“ в землището на с.Зорница, община Сандански.

23. Вх.№ 1164/08.12.2016 г. – Молба от Марин Борисов Динев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 65334.154.52, м.„Ушите“ в землището на гр.Сандански.

24. Вх.№ 1163/08.12.2016 г. – Искане от Манчо Николов Манчев относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 055009, м.„Скалата“, землището на с.Дамяница, община Сандански.

25. Вх.№ 1175/09.12.2016 г. – Заявление от Александър Тодоров Пешников – пълномощник на „ИСТСАН“ ООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 000352, м.„Жълтата вода“, землището на с.Хотово, община Сандански.

26. Вх.№ 1181/12.12.2016 г. – Молба от Автономка Кирилова Трайкова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.155.127, м.„Ушите“, землище на гр.Сандански.

27. Вх.№ 1174/09.12.2016 г. – Заявление от ЕТ „Сима – Маргарита Илиева“ относно разрешение за изготвяне на ПУП – ПР за транспортен достъп до имот № 053002, м.„Малки друм“ в землище на с.Поленица, обшина Сандански.

28. Вх.№ 1108/17.11.2016 г. – Молба от Стоян Стойчев Пангев – управител на „Тероар Панталей“ ООД, относно промяна на границите на УПИ IV – 65334.301.2105, 653 34.301.6400 в кв.170 по плана на гр.Сандански.

29. Вх.№ 1167/09.12.2016 г. – Молба от Мария Иванова Голчева относно ПУП – изменение на уличната регулация и образуване на ново УПИ VII за ПИ 65334.304.281, м.„Смилово“ по КККР на гр.Сандански.

30. Вх.№ 1117/21.11.2016 г . – Искане от група собственици на търговски обекти, находящи се в района на кв.40, гр.Сандански, относно изваждане от Зона I на търговските обекти и поставяне в друга Зона.

31. Вх.№ 1169/09.12.2016 г. – Заявление от Димитър Илиев Манджовски – председател на Църква „Св.12 Апостоли“ с.Джигурово, относно промяна на Решение № 104/28.03.2013 г. на Общински съвет – Сандански.

32. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/ГЕОРГИ СИНАНСКИ/

Leave a Reply

Your email address will not be published.