Сесия на ОбС – Сандански, на 23 февруари

Розови хлапета казаха „не” на насилието
February 22, 2017
Деца от Банско изпратиха мартенички за Хитрино
February 23, 2017

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 23.02.2017 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 136/10.02.2017 г. – Заповед № ОА-АК-50/09.02.2017 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 2/26.01.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 49/18.01.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански за периода м.януари – м.юни 2016 г.

4. Вх.№ 97/02.02.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно кандидатстване на община Сандански с проект „Ремонт на Ритуална зала гр. Сандански“, по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ от Проект „Красива България“ 2017 г.

5. Вх.№ 98/02.02.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно кандидатстване на община Сандански с проект „Ремонт на северното крило на ПГ „Яне Сандански“ и II ОУ „Хр. Смирненски“, гр.Сандански“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Проект „Красива България“ 2017 г.

6. Вх.№ 138/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане за проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”.

7. Вх.№ 139/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане за проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №33 и 33А, ул.”Чудомир Кантарджиев” №23, ул.”Никола Вапцаров” №39, – град Сандански, община Сандански”.

8. Вх.№ 140/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по проект: “Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. “Солунска” №31, ул. “Григор Пърличев” №2, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” №5, ул. “Надежда” № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. “Сирма Войвода” № 23,25,27,29,31 и ул. “Емануил Васкидович” № 5 – гр.Сандански, община Сандански.”.

9. Вх.№ 141/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по проект: “Енергийната ефективност на административна сградата – Общинска администрация Сандански, община Сандански”.

10. Вх.№ 142/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по проект: “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – гр.Сандански, община Сандански”.

11. Вх.№ 171/13.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промяна на наименованието на социалните услуги, функциониращи на територията на обшина Сандански.

12. Вх.№ 172/13.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промяна на наименованието и профила на потребителите на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждане – с.Вълково, Дневен център за деца с увреждане „Света Неделя“ – Сандански, Дневен център за възрастни с увреждане „Света Неделя“ – Сандански.

13. Вх.№ 150/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

14. Вх.№ 164/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем и аренда на общинските мери и пасища и одобряване на годишния план за паша за 2017 г. на община Сандански.

15. Вх.№ 108/06.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публични търгове на 4 броя терени за детски атракциони /акумулаторни или механични колички, кончета и др./ в гр. Сандански.

16. Вх.№ 109/06.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публични търгове на 9 броя терени за машини за пуканки, царевица и сладолед в гр. Сандански.

17. Вх.№ 151/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публични търгове на 14 броя терени в гр. Сандански.

18. Вх.№ 149/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен № 34 на Български спортен тотализатор в гр. Сандански.

19. Вх.№ 163/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на ВТО в с.Ново Делчево, община Сандански.

20. Вх.№ 148/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 400001 в землището на с.Петрово, община Сандански, ведно с построена в него сграда.

21. Вх.№ 43/19.01.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ½ от общински имот с идентификатор 65334.300.1691 по КККР на гр.Сандански, по предходен план УПИ XXX в кв.90 по плана на гр.Сандански.

22. Вх.№ 42/13.01.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Прокоп Златанов Ризов, с.Плоски.

23. Вх.№ 1170/09.12.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Димитър Спиров Маринов, гр.Сандански.

24. Вх.№ 1171/09.12.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Димитър Спиров Маринов, гр.Сандански.

25. Вх.№ 165/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Илия Стоянов Чепишев, с.Храсна.

26. Вх.№ 166/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Миро Панайотов Ангов, с.Плоски.

27. Вх.№ 167/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Костадин Георгиев Манолев, с.Плоски.

28. Вх.№ 168/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Трифон Николов Милюков, с.Голем Цалим.

29. Вх.№ 137/15.02.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Атанас Трифонов Милюков, с.Голем Цалим.

30. Вх.№ 14/06.01.2017 г. – Предложение от Георги Синански – Председател на Общински съвет – Сандански, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

31. Вх.№ 152/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Поленица, община Сандански.

32. Вх.№ 153/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Склаве, община Сандански.

33. Вх.№ 154/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Ласкарево, община Сандански.

34. Вх.№ 155/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Плоски, община Сандански.

35. Вх.№ 156/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Вълково, община Сандански.

36. Вх.№ 157/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Дамяница, община Сандански.

37. Вх.№ 158/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Левуново, община Сандански.

38. Вх.№ 159/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Струма, община Сандански.

39. Вх.№ 160/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Лиляново, община Сандански.

40. Вх.№ 161/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Лебница, община Сандански.

41. Вх.№ 162/10.02.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване на пенсионерски клуб в с.Ново Делчево, община Сандански.

42. Вх.№ 116/07.02.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – ПП за обект: „Трасе на кабел 20 kV за УПИ 031035 в м. „Друма“, землището на с.Лешница, община Сандански“.

43. Вх.№ 143/10.02.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за обект: „Проектно трасе на път /улична регулация/ в м. „Кюрнорещ“, землището на с.Лиляново, община Сандански.

44. Вх.№ 1179/09.12.2016 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, допълнено с Вх.№ 1179/1/13.01.2017 г. – Заявление от Георги Кирилов Трайков – управител на „Трайкови 2014“ ЕООД, относно изменение на ПУП – ПР за УПИ XV, УПИ XVI, кв.14 по плана гр.Мелник, община Сандански.

45. Вх.№ 1139/28.11.2016 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предварително съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица – община Струмяни, на ПУП – ПП за трасе на обект на техническата инфраструктура – „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни – с.Илинденци, с.Струмяни, с.Микрево, с.Драката, с.Горна Крушица и с.Каменица“ допълнено с Вх.№ 145/10.02.2017 г. – Писмо от Емил Илиев – Кмет на община Струмяни.

46. Вх.№ 128/09.02.2017 г. – Предложение от Костадин Станоев – общински съветник, зам.председател на ПГ „РЗС“, относно предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на многодетно семейство.

47. Вх.№ 125/08.02.2017 г. – Молба от Дафинка Великова, Лозана Георгиева, Светла Георгиева и Темелко Георгиев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.102.618, м.„Чинар куши“ в землището на гр.Сандански.

48. Вх.№ 146/10.02.2017 г. – Молба от Костадин Петров Спасов относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.109.18 в м. „Ушите“, землище на гр.Сандански.

49. Вх.№ 91/01.02.2017 г. – Молба от Автономка Кирилова Трайкова относно изменение на ПУП – ПЗ за част от имот № 65334.155.27 в м.„Ушите“, землището на гр.Сандански.

50. Вх.№ 124/08.02.2017 г. – Молба от група граждани, живеещи и работещи на ул.„Солунска“, гр.Сандански, относно промяна на пътен знак на ул.„Солунска“, гр.Сандански.

51. Вх.№ 72/25.01.2017 г. – Искане от Валентина Ставрева – Председател на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, относно финансово подпомагане на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово.

52. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/ГЕОРГИ СИНАНСКИ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *