Сесия на ОбС – Сандански, дневен ред 28- юни

Кметски син събира женските погледи на българското Черноморие
June 25, 2018
Влади Златинов се завърна в Пирин Благоевград
June 25, 2018

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.      Питания.

 

2.      Вх.№ 560/21.06.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, и Вх.№ 540/18.06.2018 г. – Писмо от инж.Дончо Атанасов – Председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, относно Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /Е79/ при км 397+000 и нова пътна  връзка на път І-1 /Е79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, в землищата на гр.Кресна и с.Долна Градешница, община Кресна, с.Илинденци и с.Микрево, община Струмяни, с.Плоски, с.Поленица, с.Лешница, с.Дамяница и гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград.

3.      Вх.№ 548/19.06.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на бюджета на община Сандански за 2018 г.

 

4.      Вх.№ 543/18.06.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно възлагане на дейностите по предоставяне на В и К услуга и поддържане на В и К системите на с.Пирин и с.Горно Спанчово, включително и поемане на финансови задължения.

 

5.      Вх.№ 545/18.06.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински план за младежта за 2018 г. и Годишен доклад за младежта за 2017 г. в община Сандански.

 

6.      Вх.№ 538/15.06.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно настаняване под наем в Сграда „Здравна служба“, с.Склаве, семейството на Стоянка Димитрова Ирманова.

 

7.      Вх.№ 529/13.06.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

 

8.      Вх.№ 443/09.05.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47754.501.76 по кадастралната карта на град Мелник и построените в него сграда с идентификатор 47754.501.76.1 /бившата болница/ и сграда гараж с идентификатор 47754.501.76.2.

 

9.      Вх.№ 489/28.05.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба и приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент № 14 с идентификатор 65334.301.5106.2.14 по КККР на гр.Сандански.

 

10.  Вх.№ 532/13.06.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Яне Прокопов Стойков, гр.Сандански.

11.  Вх.№ 539/15.06.2018 г. – Предложение от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2018 г. на търговски дружества с общинско участие.

12.  Вх.№ 544/18.06.2018 г. – Предложение от Павел Пъхнев – Кмет на с.Склаве, относно „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Склаве, община Сандански“.

 

13.  Вх.№ 530/13.06.2018 г. – Заявление от „ОФК Вихрен – Сандански“ относно изменение на договор за наем, сключен от 19.12.2017 г. в частта на т.3.1., между община Сандански и „ОФК Вихрен – Сандански“.

14.  Вх.№ 546/18.06.2018 г. – Заявление от Благой Георгиев Цеков относно съгласие за свързано застрояване между имот с пл.№ 5 – собственост на заявителя, и имот с пл.№ 111 – общинска собственост, находящи се в м.„Друма“, землището на с.Поленица, община Сандански.

 

15.  Вх.№ 482/23.05.2018 г. – Заявление от Борислав Арнаудов – Кметски наместник, относно финансова подкрепа по повод „Земляческа среща в село Кашина“.

 

16.  Вх.№ 517/06.06.2018 г. – Заявление от живеещи жители в м.„Попина лъка“ и м.„Туричка черква“, землище на с.Лиляново, относно започване на процедура за узаконяване на двете селища с териториално деление.

17.  Вх.№ 521/11.06.2018 г. – Молба от Йорданка Николова Тачева относно отстъпване право на строеж на пристройка на 4 кв.м. във връзка с откриване на процедура от главния архитект за издаване на удостоверение за търпимост на строеж в УПИ I, кв.57 по плана на гр.Сандански.

18.  Вх.№ 547/19.06.2018 г. –Заявление от Лазар Николов Николов относно отмяна на Решение № 256/28.07.2016 г. на Общински съвет – Сандански.

 

19.  Вх.№ 542/18.06.2018 г. – Молба от Емил Златков – Председател на Сдружение „Български потребителски център“, относно предоставяне на помещение за целите и дейността на Сдружение „Български потребителски център“.

20.  Вх.№ 537/15.06.2018 г. – Отчет от Временната комисия, създадена по повод писмо с вх.№ 632/20.05.2016 г. от г-н Румен Сидеров – Директор на III ОУ „Христо Ботев“, гр.Сандански, за освобождаване на учебни стаи в сградата на училището.

21.  Вх.№ 490/28.05.2018 г. – Отчет от Магделина Темелкова – Председател на НЧ „Яне Сандански – 1959“, с.Поленица, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Яне Сандански – 1959“, с.Поленица, община Сандански.

 

22.  Финансови помощи по молби на граждани.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                          /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published.