Сесия на ОбС – Сандански, дневен ред -26 април

На 14 май отваря детското отделение в Сандански
April 23, 2018
Извеждат с белезници служителите на ДАИ Благоевград
April 24, 2018

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 371/13.04.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански за периода от м.септември 2017 г. до м.декември 2017 г.

3. Вх.№ 375/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно вземане на решение за кандидатстване с проект по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Македония.

4. Вх.№ 400/18.04.2018 г. – Предложение от Снежана Николова – Директор на ПГ „Яне Сандански“, относно вземане на решение за кандидатстване на ПГ „Яне Сандански“ с проект по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Македония.

5. Вх.№ 207/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Роженски манастир „Рождество Богородично“, с.Виногради.

6. Вх.№ 380/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ.

7. Вх.№ 328/28.03.2018 г. – Предложение от Аспарух Костадинов – Председател на Временната комисия, която организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса за избор на управител на еднолично търговско дружество с общинско имущество „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански, относно разглеждане на сесия на Общински съвет – Сандански на кандидатурата за управител на „УВЕКС” ЕООД – гр.Сандански.

8. Вх.№ 381/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно закриване на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Поленица, община Сандански, считано от учебната 2018/2019 г.

9. Вх.№ 376/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промяна на наименованието на Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания „Света Неделя“ – Сандански.

10. Вх.№ 396/18.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно сключване на анекс към Договор за банков кредит № С03/21.12.2016 г. за обект: „Околовръстен път гр.Сандански – Северна дъга от КМ.0+000 до КМ.1+552.80“.

11. Вх.№ 216/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Георги Стоянов Андонов, с.Дебрене.

12. Вх.№ 217/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Костадин Георгиев Донушев, с.Поленица.

13. Вх.№ 359/11.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Станко Стоянов Шумков, с.Лиляново.

14. Вх.№ 384/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, които общината е предоставила или има намерение да предложи за предоставяне под наем от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

15. Вх.№ 393/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, които общината е предоставила или има намерение да предложи за предоставяне под наем от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

16. Вх.№ 392/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

17. Вх.№ 389/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещения в сградата на училището в с.Лебница, община Сандански.

18. Вх.№ 390/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на ВТО в с.Лебница, община Сандански.

19. Вх.№ 391/16.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на терен за разполагане на ВТО в с.Склаве, община Сандански.

20. Вх.№ 370/13.04.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 36 по плана на село Джигурово, община Сандански.

21. Вх.№ 387/16.04.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ VII, кв.37 по плана на с.Плоски, община Сандански.

22. Вх.№ 388/16.04.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, част от УПИ XIII, кв.6 по плана на с.Лиляново, община Сандански.

23. Вх.№ 374/13.04.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР и съгласуване на ПУП – ПР за ПИ 65334.202.128 и част от ПИ 65334.202.69 и образуване на нов УПИ I – 202.128; 202.69 в землището на гр.Сандански.

24. Вх.№ 346/05.04.2018 г. – Предложение от Иван Калоянов и Ангел Атанасов – прокурори при Районна прокуратура – Сандански, относно отмяна или изменение на чл.68, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1, ал.5 и ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите.

25. Вх.№ 324/28.03.2018 г. – Писмо от инж.Крум Аргиров – вр.и.д.управител на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански.

26. Вх.№ 297/21.03.2018 г. – Писмо от Павел Ерменков – управител на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански.

27. Вх.№ 331/30.03.2018 г. – Писмо от д-р Наташа Панайотова – управител на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански.

28. Вх.№ 308/23.03.2018 г. – Заявление от Георги Георгиев – председател на НЧ „Светлина – 1942“, с.Плоски, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Светлина – 1942“, с.Плоски, община Сандански.

29. Вх.№ 327/28.03.2018 г. – Докладна от Светослав Джоров – председател на НЧ „Никола Вапцаров – 1946“, с.Лешница, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Никола Вапцаров – 1946“, с.Лешница, община Сандански.

30. Вх.№ 330/29.03.2018 г. – Писмо от Атанас Стоянов – председател на НЧ „Отец Паисий – 1919“, гр.Сандански, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Отец Паисий – 1919“, гр.Сандански.

31. Вх.№ 334/30.03.2018 г. – Писмо от Маргарита Манолева – председател на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, община Сандански.

32. Вх.№ 335/30.03.2018 г. – Заявление от Величка Каталска – председател на НЧ „Никола Вапцаров 2005 “, с.Струма, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Никола Вапцаров 2005 “, с.Струма, община Сандански.

33. Вх.№ 339/30.03.2018 г. – Писмо от Лиляна Карабашева – председател на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, община Сандански.

34. Вх.№ 363/13.04.2018 г. – Докладна от настоятелството на НЧ „Просвета – 1935“, с.Катунци, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Просвета – 1935“, с.Катунци, община Сандански.

35. Вх.№ 386/16.04.2018 г. – Заявление от Василиос Меймарис – управител на „МЕЙМАРИС – ТЕКСТИЛ“ ООД, относно разрешение за изработване на ПУП –ПП за външен водопровод и външно ел.захранване до имот 65334.115.65, м.„Ушите“, землището на гр.Сандански.

36. Вх.№ 270/1/16.04.2018 г. – Искане от Георги Григоров – управител на „Подем – Григоров“ ЕООД, чрез пълномощник Йорданка Андонова, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначение на земеделска земя от „Нива“ за „Паркинг“ в ПИ с идентификатор 65334.51.3 в м.„Речичка река“ по КККР на гр.Сандански.

37. Вх.№ 383/16.04.2018 г. – Молба от собствениците и живущите в сградата на ул.„Първи май“ № 32, гр.Сандански, относно отпускане на финансови средства за покриване на щетите, причинени от пожар.

38. Вх.№ 315/26.03.2018 г. – Заявление от Тодор Балтаджиев, Виолина Георгиева, Здравка Трайкова, Иван Бакъров – кметски наместник на с.Голешово, Сдружение „Голешовски корени“ и ТД „Славянка“ – с.Петрово, относно финансова подкрепа по повод „Възстановка на сражението в село Голешово“.

39. Вх.№ 298/21.03.2018 г. – Предложение от доц.инж.-геолог Славчо Иванов Мънков относно създаване на музей „Подземни минерални богатства“ в град Сандански.

40. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *