Сандански получава повторно средства за саниране

25-годишeн юбилей за IV ОУ “Св.Св. Козма и Дамян”
March 30, 2018
Част от ул. “Пирин” в гр. Сандански става еднопосочна
March 30, 2018

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви подбор на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Сред тези 28 града са Разлог и Сандански, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.
В двата града и в момента се изпълняват дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, които бяха одобрени за финансиране при първия прием на проектни предложения по процедурата през пролетта на 2016-та година. Сега двете общини могат да кандидатстват за евросредства за саниране на сгради, които не са обхванати при кандидатстването преди две години.
Основна цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. Общият бюджет на процедурата е 38 170 000,00 лв. Поставен е минимален праг от 200 000 лв. и максимален – от 1 200 000 лв. за едно проектно предложение.  От кандидатите не се изисква съфинансиране.

Няма ограничение в броя проектни предложения, които може да подаде един кандидат по процедурата. Няма ограничение и в броя и вида на обектите на интервенция, които може да бъдат подадени в едно проектно предложение. Всеки проект може да включва неограничен брой сгради – както многофамилни жилищни сгради, така и публични сгради, по преценка на кандидата.

Допустими за финансиране са дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на съответната сграда. Мерки за енергийна ефективност, в това число подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, ремонт и/или подмяна на мълниезащитна инсталация, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление, газифициране и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published.