Община Сандански обяви нов конкурс за управител на „УВЕКС” ЕООД

Григор продължава да гази, жертвата днес бе Пабло Кареньо Буста
November 17, 2017
Една история за жените, които не работят
November 18, 2017

О Б Я В А

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.27,  чл.28, чл.29 и чл.30 Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост  в търговските дружества с общинско участие на Община Сандански и във връзка с Решение  № 327 от 25 октомври 2017 г. на Общински съвет – Сандански, Общински съвет – Сандански открива процедура по избор на управител чрез конкурс на

 

 „УВЕКС” ЕООД,  гр.Сандански.

            Предмет на конкурса – управление на Еднолично търговско дружество с общинско участие.

 

            Срок на договора за управление – 3 години.

           

Конкурсът се провежда на три етапа:

 

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
  2. Представяне от кандидатите на Бизнес-програмата на търговското дружество за целия период на управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;
  3. Представяне /интервю/ – на заседание на Общински съвет.

 

Необходими документи съгласно чл.30, ал.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружество с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие :

 

– заявление;

– автобиография;

– нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

– документ за трудов стаж;

– свидетелство за съдимост;

– декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

 

Документите за конкурса по избор на управител на „УВЕКС” ЕООД се подават лично или чрез упълномощено лице само в деловодството на Общински съвет /стая № 106/ в  запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

 

Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – до 15 декември 2017 г.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                 /ГЕОРГИ СИНАНСКИ/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *