К. Котев подписа договор за инженеринг на административните сгради на полицията и пожарната

23-годишен от разложкото с. Долно Драглище катастрофира край Сандански
March 10, 2017
Линейки хвърчат по Е-79! Два микробуса се удариха челно в дефилето
March 10, 2017

Всички енергийно спестяващи мерки  ще бъдат извършени в сградата на РУП и РСПБЗН – гр. Сандански

Днес – на 10 март, кметът на община Сандански Кирил Котев и представител на фирма ЕТ „Васил Иванов Костов”, подписаха в сградата на Общинска администрация – Сандански,  договор за инженеринг на сградата на РУП и РСПБЗН – гр.Сандански, на обща стойност 632 519,81 лева без ДДС.

Дейността „Инженеринг” е основна дейност в рамките на проект  BG16RFOP001-2.001-0077 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – гр.Сандански, община Сандански“, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0077-С01, по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“  BG16RFOP001-2.001.

Описание на дейността инженеринг:

Дейността включва три взаимосвързани обособяващи се под дейности:

Изготвяне на работни проекти

Избраният изпълнител пристъпва към изпълнение на първата поддейност, която е изработването на работни проекти. Той ще бъде комплектуван с всички необходими проектни части съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съдържа съответните части, кореспондиращи с предписанията от докладите на конструктивните и енергийни обследвания. За изготвените работни проекти, се изготвя доклад за оценка на съответствието и се издава Разрешение за строеж.

След което се пристъпва към едновременно изпълнение на следващите

две обособени поддейности:

Изпълнение на авторски надзор

Авторският надзор се изпълнява с цел гарантиране на точното Описание изпълнение на проекта, съблюдаване на техническите и конструктивните правила и норми. Проектантите, изготвили проектите на обекта, ще осъществяват контрол над изпълнението на строително-монтажните работи чрез периодични посещения на работните площадки, за да наблюдават и при необходимост да коригират работата на изпълнителя на СМР. При необходимост се изготвят екзекутивни чертежи, дават се предписания в заповедната книга за строежа и други. Авторският надзор приключва с въвеждане в експлоатация на обекта.

Изпълнение на СМР:

Предвидени са следните мерки за СМР :

– Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С”;

– Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”;

– Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническите обследвания;

– Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

– Изпълнение на препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти” т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните

мерки”).

С изпълнението на всички дейности по енергийна ефективност на сградата, тя ще придобие нов съвременен облик. Всички системи за поддържане на микроклимата ще бъдат съобразени с европейските норми и ще гарантират по-добра работна среда и качество на услугите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *