Дневен ред, 29 март – Сесия на ОбС – Сандански

Резултати и класиране V ниво – “Б” ОФГ – Струма 1
March 26, 2018
78 години от смъртта на Дан Колов
March 26, 2018

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански, на редовно заседание на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 259/13.03.2018 г. – Заповед № ОА-АК-91/08.03.2018 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 37/22.02.2018 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 286/19.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобрено за финансиране проектно предложение с наименование “Remote Healthcare Service Provision”, акроним “RemoteCARE”, реф.№ 1819 по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014 – 2020“.

4. Вх.№ 291/20.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разглеждане на предложение с Вх.№ 125/09.02.2018 г. от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно определяне на представител на община Сандански в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД – гр.Сандански и определяне на пълномощията му.

5. Вх.№ 263/14.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на План за развитие на социалните услуги в община Сандански за 2019г.

6. Вх.№ 262/14.03.2018 г . – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общински план за действие за интегриране на етническите общности в община Сандански за 2018 г. във връзка с Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020 г.

7. Вх.№ 284/19.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно преразпределение на преходния остатък от 2017 г. в делегирана от държавата дейност ЦНСТПЛПР „Светлина“ – Петрово и промяна в Приложение № 8.1. от Решение № 4/25.01.2018 г. на Общински съвет.

8. Вх.№ 305/22.03.2018 г. – Предложение от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно прекратяване пълномощията и предсрочно освобождаване на член на Времената комисия, която да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса за избор на управител на УВЕКС ЕООД, гр.Сандански, както и попълване състава на комисията.

9. Вх.№ 275/19.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение № 5/, в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

10. Вх.№ 276/19.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, които общината е предоставила или има намерение да предложи за предоставяне под наем от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

11. Вх.№ 272/16.03.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, част от УПИ VI, кв.3 по плана на с.Лешница, община Сандански.

12. Вх.№ 230/06.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Дона Тренкова Динева, с.Плоски.

13. Вх.№ 206/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Костадин Стоев Малчев, с.Ласкарево.

14. Вх.№ 208/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Димитър Стоев Лигов, с.Ковачево.

15. Вх.№ 209/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Стоимен Иванов Близнаков, с.Ковачево.

16. Вх.№ 210/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Симеон Стефанов Борилов, с.Плоски.

17. Вх.№ 211/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Петър Вангелов Контопишев, с.Кръстилци и с.Вълково.

18. Вх.№ 212/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Андон Иванов Патронски, с.Кръстилци.

19. Вх.№ 213/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Благой Стойчев Маньов, с.Плоски.

20. Вх.№ 285/19.03.2018 г. – Отчет от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно приемане на Отчет за дейността на Общинският съвет – Сандански за периода от м.юли 2017 г. до м.декември 2017 г.

21. Вх.№ 176/20.02.2018 г. – Писмо от Антон Ковачев – Директор на Археологически музей – Сандански, относно кандидатстване на Археологически музей – град Сандански с проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

22. Вх.№ 175/20.02.2018 г. – Писмо от Антон Ковачев – Директор на Археологически музей – Сандански, относно промяна размера на таксите в Археологически музей – Сандански с филиал Музей за историята на град Мелник.

23. Вх.№ 162/15.02.2018 г. – Писмо от Валентин Апостолов – Председател на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с.Ново Делчево, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с.Ново Делчево, община Сандански.

24. Вх.№ 226/06.03.2018 г. – Писмо от Валентина Ставрева – Председател на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, община Сандански.

25. Вх.№ 266/14.03.2018 г. – Писмо от Павел Пъхнев – Председател на НЧ „Св.Климент Охридски – 1924“, с.Склаве, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Св.Климент Охридски – 1924“, с.Склаве, община Сандански.

26. Вх.№ 267/14.03.2018 г. – Писмо от Силвия Ласкова – Председател на НЧ „Христо Смирненски – 1945“, с.Вълково, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на НЧ „Христо Смирненски – 1945“, с.Вълково, община Сандански.

27. Вх.№ 280/19.03.2018 г. – Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр.Сандански.

28. Вх.№ 281/19.03.2018 г. – Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на Медицински център „Свети Врач – Сандански“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. на Медицински център „Свети Врач – Сандански“ ЕООД – гр.Сандански.

29. Вх.№ 172/20.02.2018 г. – Предложение от Иван Калоянов – прокурор при Районна прокуратура – Сандански, относно отмяна на чл.15, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. и Вх.№ 112/06.02.2018 г. – Писмо от Саша Алексова – административен съдия в Административен съд – Благоевград, относно протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбата на чл.15, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

30. Вх.№ 249/12.03.2018 г. – Заявление от Любомир Джамбазов – управител на „Лесотранс“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на УПИ 031035, м.„Друма“, землището на с.Лешница, община Сандански.

31. Вх.№ 203/28.02.2018 г. – Искане от Димитрина Чакалова – пълномощник на Здравка Арнаудова /наследник на Иван Андонов Давидов/, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП и предварително съгласие за преминаване на ел.трасе и трасе за външен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 65334.159.15, по КККР на гр.Сандански, м.„Хано“, землище на гр.Сандански.

32. Вх.№ 252/12.03.2018 г. – Заявление от Васил Гоцев, Живко Стаменов, Благой Дюлгеров, Филип Угренов, Димитър Угренов и Огнян Бисерков относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за промяна на улична регулация – улица с о.т.63 – о.т.69 и УПИ-IV, УПИ-V, УПИ-VI, УПИ-VII, УПИ-VIII, УПИ-X, УПИ-XI, УПИ-XII и УПИ-XIII, кв.6 по плана на с.Лебница, община Сандански.

33. Вх.№ 282/19.03.2018 г. – Заявление от Атанас Илиев Джиджев относно отмяна на Решение № 315/28.09.2018 г. на Общински съвет – Сандански и изменение на действащия план за регулация в обхват новите УПИ I-396 и УПИ XII-469 от кв.51 по плана на с.Плоски, община Сандански.

34. Вх.№ 110/05.02.2018 г. – Молба от Йорданка Николова Тачева относно издаване на удостоверение за търпимост на строеж в УПИ I, кв.57 по плана на гр.Сандански, община Сандански.

35. Вх.№ 274/19.03.2018 г. – Декларация от родители на бъдещи първокласници през учебната 2018/2019 г. с адресни регистрации в с.Поленица относно категоричен отказ децата им да учат в НУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Поленица, община Сандански.

36. Вх.№ 238/08.03.2018 г. – Искане от Наташа Симеонова Велева – представляващ група граждани, относно намален дебит на минералната вода, захранваща обществената баня в с.Хотово, община Сандански.

37. Вх.№ 250/12.03.2018 г. – Молба от живущите на ул.„Таската Серски“, гр.Сандански относно решаване на инфраструктурни проблеми на ул.„Таската Серски“, гр.Сандански.

38. Вх.№ 220/01.03.2018 г. – Писмо от Антон Драчев – Председател на Инициативен комитет „Памет на героите горяни – комити“ относно годишнина от гибелта на героите „Комити“ от 6-ти Пирински отряд.

39. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published.