арх. Васка Терзиева се вписа в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия-Благоевград

Задължителен зелен сертификат за всички в БГ Футбола!
October 25, 2021
Започна мащабна кампания за кастрация на безстопанствени кучета в Благоевград
October 25, 2021

Бившият главен архитект на община Сандански – арх. Васка Терзиева откри адвокатска кантора в гр. Сандански, ул. “Първи май“ №40.

След като придобива юридическа правоспособност през 2015г., арх. Терзиева представлява успешно като юрисконсулт юридически лица по дела свързани със ЗУТ, ЗКИР,ЗМСМА,ЗОЗЗ, ЗС,ЗУЕС, ЗГ, ЗТИП , и др. ,a от 2014г. е вещо лице към Окръжен съд-гр. Благоевград – „Съдебни строително-технически експертизи“ .

Адвокат арх. Васка Терзиева е магистър по „Архитектура“, магистър по „Право“ и магистър по „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност“. Специализираното й образование, дългогодишния й трудов стаж като Главен архитект на Община Сандански, като юрисконсулт и като управител на Консултантска фирма за независим строителен надзор, формират опит и познания в специфични области на правото, които я правят адвокат с изключителна компетентност в административното и гражданското право.

Адвокатска кантора арх.Терзиева извършва процесуално представителство, защита и съдействие чрез консултации: по административни дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър; изготвяне на искови молби и писмен отговор по искова молба по граждански дела; – справки, изготвяне на книжа и договори за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка, жалби и сигнали до прокуратурата, полицията, държавни и общински орагни; учредяване и регистриране на търговски дружества, ЖСК, фондации и сдружения с нестопанска цел и други.

Телефон за връзка: 0898616109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *