30 август: Сесия на ОбС – Сандански, дневен ред

Рекорд и влизане в ТОП 20 за Йордан Янчев
August 24, 2017
Голям пожар бушува над Кресненското дефиле
August 24, 2017

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 30.08.2017 г. /сряда/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.  Аспарух Костадинов

Питания.

Попълване състава на Постоянни комисии в Общински съвет-Сандански.

Вх.№ 844/14.08.2017 г. – Заповед № ОА-АК-278/11.08.2017 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 252/27.07.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

Вх.№ 845/14.08.2017 г. – Заповед № ОА-АК-275/11.08.2017 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 270/27.07.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

Вх.№ 783/19.07.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изграждане на „Съблекални и санитарен възел“ в ПИ: 65334.303.881, кв.21 по плана на гр. Сандански.

Вх.№ 866/23.08.2017 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Временната комисия за приемане на документи и организиране на конкурс за избор на управителна общинско търговско дружество „УВЕКС” ЕООД – гр.Сандански, относно разглеждане на сесия на Общински съвет на кандидатурите за управител на „УВЕКС” ЕООД.

Вх.№ 837/10.08.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно Отчет за изпълнение на решенията на Общинският съвет – Сандански за периода от м.януари 2017 г. до м.април 2017 г.

Вх.№ 827/04.08.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмета на община Сандански, относно разкриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“.

Вх.№ 846/15.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмета на община Сандански, относно средищни детски градини за учебната 2017/2018 г.

Вх.№ 850/17.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно маломерни паралелки в Профилирана гимназия „Яне Сандански“ и Спортното училище гр.Сандански за учебната 2017/2018 г.

Вх.№ 857/18.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно поправка на явна техническа грешка в Решение № 258/27.07.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

Вх.№ 859/21.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Стоян Костадинов Комитов, с.Виногради и с.Хърсово.

Вх.№ 832/07.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмета на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представлява 540 кв.м. от ПИ № 171, кв.15 по плана на село Дебрене, община Сандански.

Вх.№ 833/07.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмета на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв. 34 по плана на село Джигурово, община Сандански.

Вх.№ 834/07.08.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмета на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв. 4 по плана на село Склаве, община Сандански.

Вх.№ 805/26.07.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект: “Изграждане на оптична свързаност за БС на Теленор 2040 РТС Петрич“ на територията на с.Левуново, община Сандански.

Вх.№ 864/22.08.2017 г. – Предложение от Постоянната комисия по бюджет и финанси относно избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансовите отчети за 2017 г. на МБАЛ „Св.Врач“ и „УВЕКС“ ЕООД.

Вх.№ 849/16.08.2017 г. – Заявление от Надежда Бацанова – управител на „Екселент“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 015047 в м. „Киселица“, землището на с.Левуново, община Сандански.

Вх.№ 852/17.08.2017 г. – Молба от Богдан Халаджов – изпълнителен директор на „Бела Фрукт“ АД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 000111 в м. „Хойната“, землището на с.Хърсово, община Сандански.

Вх.№ 856/18.08.2017 г. – Молба от Атанас Кирчев – представител на „Крис Транс 2010“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.170.38 в м. „Соколовец“, землището на гр.Сандански.

Вх.№ 828/04.08.2017 г. – Възражение от Методи Илиев Ангов относно преразглеждане на Решение № 229/29.06.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

Вх.№ 839/11.08.2017 г. – Жалба от Стоян Красимиров Шмикеров относно преразглеждане на Решение № 230/29.06.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

Вх.№ 794/24.07.2017 г. – Изявление от Църковно настоятелство при църква „Свети Спас“ в с. Вихрен относно отпускане на финансови средства.

Вх.№ 812/31.07.2017 г. – Молба от Мая Ангелова Димитрова относно отпускане на финансови средства за покриване на щети, причинени от пожар.

Финансови помощи по молби на граждани.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
ЯНКО АНГЕЛОВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *