29 септември: Сесия на Общински съвет – Сандански, дневен ред – 36 точки

“Попитай кмета”: Състоянието на “Северна дъга”
September 19, 2016
“Попитай кмета”: Синя зона в Сандански
September 19, 2016

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на заседание на 29.09.2016 г. /четвъртък / от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 914/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предложение за приемане на Общински план за развитие на община Сандански за периода 2014-2020 г.

3. Вх.№ 917/10.09.2016г – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на бюджета на община Сандански за 2016 г.

4. Вх.№ 916/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2016г.

5. Вх.№ 924/12.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно заявление от „Еврофутбол Лимитит“ за предоставяне на терени за поставяне на рекламни съоръжения.

6. Вх.№ 915/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно безвъзмездно предоставяне на имоти с идентификатори 6533.225.958, 6533.225.958.1, 6533.225.959, 6533.225.959.1, 6533.225.959.2, 6533.225.959.3 – земи и сгради, за управление и стопанисване от Община Сандански.

7. Вх.№ 918/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжение към тях – публична общинска собственост.

8. Вх.№ 910/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно брой деца в групите на детските заведения на територията на община Сандански.

9. Вх.№ 857/23.08.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Сандански.

10. Вх.№ 922/12.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно процедура за поемане на дългосрочен общински дълг.

11. Вх.№ 896/09.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански.

12. Вх.№ 878/01.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Сандански.

13. Вх.№ 887/07.09.2016г. Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Георги Николов Янев, с. Малки Цалим.

14. Вх.№ 912/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Апостол Златинов Стоянов, с.Лиляново.

15. Вх.№ 884/07.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно дофинансиране на маломерни паралелки в Спортното училище в гр. Сандански за учебната 2016/2017.

16. Вх.№ 811/26.07.2016г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно заявление от „Табак Маркет“ АД, във връзка със съгласуване на одобрени проекти за ВТО „Павилион за продажба на вестници, списания, цветя, и пакетирани стоки” ,терен №83, бул. „ Тодор Каблешков”, гр.Сандански.

17. Вх.№ 791/19.07.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение и допълнение на Схемата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на гражданско обзавеждане.

18. Вх.№ 829/02.08.2016г. – Докладна записка от Димитър Станоев – член на ПК по здравеопазване, интеграция и социални дейности и на ПК по Бюджет и финанси, относно приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от община Сандански.

19. Вх.№ 911/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изготвяне на ПУП – план за улична регулация на ул. „Кръстьо Хаджииванов“, гр.Сандански.

20. Вх.№ 907/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изготвяне на ПУП – план за улична регулация на ул. „Ильо войвода“, гр.Сандански.

21. Вх.№ 921/10.09.2016г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно съгласуване ПУП-ПП за проектно трасе за газопровод от разпределителен газопровод на „Рила газ за УПИ 159065, м.“Хано“, землището на гр.Сандански.

22. Вх.№ 919/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно заявление от „Табак Маркет“ АД, във връзка с преразглеждане на схемата за поставяне на спирка за градския транспорт с рекламно информационен елемент в имот общинска собственост с индентификатор 65334.300. 3025, находящ се в гр.Сандански, бул.“Свобода“№12.

23. Вх.№ 908/10.09.2016г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.89 по плана на град Сандански.

24. Вх.№ 788/18.07.2016г. – Предложение от Георги Илиев Синански – Председател на Общински съвет Сандански, относно откриване на процедура по избор на Управител на „УВЕКС“ ЕООД – Сандански.

25. Вх.№ 893/09.09.2016г. – Предложение от Георги Илиев Синански – Председател на Общински съвет Сандански, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански и взаимодействието му с общинска администрация.

26. Вх.№ 845/11.08.2016г. – Писмо от Окръжна Прокуратура Благоевград, относно протест против т.3, ал.2 от чл.7; т.3 на чл.9 и т.3, ал.4 на чл.10а от Наредбата за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл. 56 от ЗУТ на територията на община Сандански , приета с решение № 239 от 16.12.2010. на ОбС Сандански.

27. Вх.№ 899/09.09.2016г. – Докладна записка /Предложение/ от д-р Васил Иванов Попов – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно преименуване на ул.“Станке Димитров“, находящ се между ул.“1-ви май“ и ул.“ Любен Каравелов“ – гр.Сандански.

28. Вх.№ 898/09.09.2016г. – Докладна записка /Предложение/ от д-р Васил Иванов Попов – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно реконструкция на главен булевард в град Сандански.

29. Вх.№ 900/09.09.2016г. – Молба от Албена Запрянова – управител на „МАСТЕР ОЙЛ“ ООД, относно допълване на Решение № 218/26.05.2016г. на Общински съвет – Сандански.

30. Вх.№ 906/10.09.2016г. – Заявление от Иван Костадинов Тенков относно разрешение за разработване на ПУП – ПРЗ с индентификатор 65334.119.15 с местонахождение землището на град Сандански , м.„Ушите “, община Сандански.

31. Вх.№ 862/26.08.2016г. – Заявление от Иван Борисов Андонов – Управител на „Монолит-21“ ООД, относно изграждане на „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли“ – Находище „Пиринковец“, намиращо се в землището на с.Плоски, община Сандански.

32. Вх.№ 834/05.08.2016г. – Молба от Гроздан Иванов Трайков относно отстъпване право на строеж на трети жилищен етаж в парцел IV, квартал 59а по плана на гр. Сандански.

33. Вх.№ 822/01.08.2016г. – Заявление от Андон Георгиев Андонов относно разрешение за изграждане на ограда между УПИ XIII и УПИ VI в кв.21 по плана на с. Поленица.

34. Вх.№832/03.08.2016 г. – Молба от У.С.Лазаров – Председател на управителния съвет на „Плувен клуб – Ветерани – Сандански“, гр.Сандански, относно отпускане на финансови средства за провеждане на държавно първенство по плуване за Ветерани – плувци.

35. Вх.№926/14.09.2016 г – Предложение от Стоян Ангов- Председател на ПК за децата, младежта, спорта и туризма, относно откриване на процедура по изработване на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Сандански.

36. Финансови помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
(ГЕОРГИ СИНАНСКИ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *