24 точки за съветниците от Сандански в четвъртък

Д-р Илия Тонев е преизбран за управител на МБАЛ “Югозападна болница”
June 24, 2019
Тита превзема сцената на Летния театър на гр. Сандански за конкурса Miss & Mr. Grand Sea World ’19
June 25, 2019

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 27.06.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 491/14.06.2019 г. – Заповед № ОА-АК-110/13.06.2019 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново разглеждане Решение № 127/31.05.2019 г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 496/17.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от община Сандански за 2019 г.

4. Вх.№ 472/05.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализация на Приложение № 7 към Решение № 4 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Сандански.

5. Вх.№ 500/17.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно безвъзмездно предоставяне за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост, на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр.Сандански.

6. Вх.№ 504/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за безвъзмездно ползване от ФК „Еделвайс – Цветанов“ на помещение в сградата на кметството в с.Поленица, община Сандански.

7. Вх.№ 501/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публични търгове на терени – публична общинска собственост, в гр.Сандански.

8. Вх.№ 503/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез публичен търг на помещение – публична общинска собственост, находящо се в имота на Езерото в парка на гр.Сандански.

9. Вх.№ 502/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за ползване на помещения за кухня – публична общинска собственост, находящи се в сградата на III ОУ „Христо Ботев“, гр.Сандански.

10. Вх.№ 505/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 65334.141.6.1. по КККР на гр.Сандански.

11. Вх.№ 471/05.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ гараж с идентификатор 65334.300.3156.1.81 по КККР на гр.Сандански.

12. Вх.№ 498/17.06.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, кв.23 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански и сключване на договор за покупко-продажба.

13. Вх.№ 499/17.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 309/20.12.2018 г. на Общински съвет – Сандански.

14. Вх.№ 490/14.06.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно поправка на Решение № 169/27.04.2017 г. на Общински съвет – Сандански.

15. Вх.№ 506/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за отмяна на Решение № 5/31.01.2019 г. на Общински съвет – Сандански и даване на съгласие за предприемане на действия по нанасяне в Кадастралната карта на съществуващия траен горски път „Междурек – Стаматов Чукар – Джамията“, като засегнатите части от имоти общинска собственост да бъдат отразени с вид територия: горска, начин на трайно ползване: горски път, частна държавна собственост на МЗХГ – „ЮЗДП“ ДП – ТП „ДГС Катунци“.

16. Вх.№ 497/17.06.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 65334.102.288, находящ се в м.„Чинар куши“ по КККР на землището на гр.Сандански.

17. Вх.№ 509/18.06.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 43243.15.6, находящ се в м.„Киселица“ по КККР на с.Левуново, община Сандански.

18. Вх.№ 510/18.06.2019 – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР за УПИ III с отреждане за „Стадион“, УПИ XI с отреждане за „Многофункционална спортна зала и подземен паркинг“ и ПИ с идентификатор 65334.300.5409, кв.21 по плана на гр.Сандански.

19. Вх.№ 513/20.06.2019 г. – Предложение от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.

20. Вх.№ 482/10.06.2019 г. – Заявление от Гутникова Елена Валентиновна – управител на „Ексцельсиор“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 20345.48.62 по КККР на с.Дебрене, община Сандански.

21. Вх.№ 449/21.05.2019 г. – Заявление от „Лозеница 2018“ ООД относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за трасе на водопровод за захранване на автоматизирана поливна система за напояване на лозя в землището на с.Лозеница, община Сандански.

22. Вх.№ 485/11.06.2019 г. – Молба от Петър Земриев – представител на „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 20780.41.23 по КККР на с.Джигурово, община Сандански.

23. Вх.№ 508/18.06.2019 г. – Искане от собствениците на жилища в етажна собственост, намираща се в гр.Сандански, ж.к.Спартак бл.34 относно покриване на щети, причинени от пожар.

24. Финансови помощи по молби на граждани.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *