1 169 259 лв. за асфалтиране на улиците в Кресна

Кметът Котев с идея за младежки дом в Сандански
May 7, 2019
Бабите от с. Плоски изненадаха Георги Георгиев
May 7, 2019

Кметът на община Кресна, г-н Николай Георгиев, е получил уведомително писмо от Държавен фонд земеделие с изх.№ 01-0800/997 от 11.04.2019 г., в което го уведомяват, че подаденото от община Кресна проектно предложение по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ще бъде финансирано с 1 169 259,00 (един милион сто шестдесет и девет хиляди, двеста петдесет и девет) лв., което представлява 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Финансираният проект предвижда асфалтиране на улица “Яне Сандански” и асфалтиране на ул.”Влахински езера”, ул.”Пирин”, ул.”Спартак” и ул.”Цар Самуил” между ул”Яне Сандански” и ул.”Перун”. Едновременно ще бъдат подменени съществуващите тротоари на улиците “Яне Сандански” и на улиците “Спартак” и “Цар Самуил” между ул.”Яне Сандански” и ул.”Перун” (моля, вижте приложената карта.)

От администрацията уверяват, че при нормално протичане на тръжните процедури жителите на общинския център, живеещи на посочените улици ще могат да се радват на новата придобивка до края на есента на 2019 г.

“Бях изключително удовлетворен от писмото на Държавен фонд земеделие, защото то дава оценка за работата на моя екип и ще ни позволи да продължим да реализираме нашата мащабна програма за превръщане на община Кресна и нейният център в по-привлекателно място за живеене и инвестиции”, подчерта кметът, г-н Николай Георгиев.

Leave a Reply

Your email address will not be published.