Специални грижи за болни и самотни у дома в Симитли и Кресна по проект

Няма да вдигат “Гражданска отговорност”
July 10, 2019
“Струма” през Кресненското дефиле ще е готова най – рано след шест години
July 10, 2019

Община Симитли започва реализация на проект „Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна”.

Кметът Апостол Апостолов днес подписа договор за финансиране на стойност 165 780.28 лв. С него ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора в общините Кресна и Симитли, чрез осигуряване на комплекс от социално-здравни услуги в домашна среда, като се изгради подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Ще се осигурят работни места за управител на услугата, социален работник, психолог, рехабилитатор, специалисти по „Здравни грижи”, специалисти в областта на социалните дейности – домашни помощници, социални асистенти и един диспечер на услугата, който ще осигури достъп до предлагане на здравно-социални грижи.

Планирано е и закупуването на превозно средство, което ще улесни и помогне патронажната грижа по домовете на потребителите, поради многото населени и отдалечени места в общината, повечето от които трудно достъпни.

Целеви групи по проекта са хора с трайни увреждания и възрастни, вкл. с хронични заболявания, които по различни причини не могат да организират самостоятелно своето ежедневие и не се справят без подкрепа. Целевите групи ще включват хора, които нямат близки в състояние да им помагат и не ползват социални услуги в общността. Интегрираните междусекторни услуги ще се предоставят след прецизна оценка на потребностите и според нуждите на всеки един отделен човек. Ще се създаде възможност част от потребителите по проекта да получат рехабилитационни услуги, обучения за самостоятелно справяне, както и помощ за закупуване на лекарства, хранителни продукти и такива за домакинството, заверка на здравни книжки; административни услуги; консултации за права и задължения.

Проектът осигурява достоен живот за участниците в него чрез предоставяне на интегрирани почасови услуги в домашна среда и улеснен достъп до социално-здравни услуги. Мобилен екип ще работи на терен в дома на потребителите по отношение на превенция на рискови за живота заболявания, промоция на здравето, мотивационна и психологическа подкрепа; медицинска рехабилитация за трудноподвижни хора с увреждания, които са без достъп до социални услуги в общността. За работата си на терен мобилният екип ще разполага с оборудвани уреди и пособия, както и с лек автомобил, който ще достига и до най-отдалечените от общинския център услуги.

Общата продължителност на проекта се планира да бъде 15 месеца, а самото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде 12 месеца. Планира се да бъдат включени поне 52 лица, ползватели на услугата от различните населени места в община Симитли и община Кресна.

Средствата са осигурени по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с. увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Кресна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *