Първа сесия за 2020 година на Общински съвет – Сандански

Таксите в детските градини в Благоевград падат с 10 лева
January 31, 2020
Влак прегази мъж край гарата в с. Струмяни
January 31, 2020

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

 

С В И К В А М

 

 

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 06.02.2020 г. от 9.00 часа при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН  РЕД:

 

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

 

 1. Питания.

 

 1. Вх.№ 23/10.01.2020 г. – Заповед № ОА-АК-7/09.01.2020 г. на Областния управител на област Благоевград относно върнато за ново обсъждане Решение № 12/27.12.2019 г. на Общински съвет – Сандански.

 

 1. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Сандански.

 

 1. Вх.№ 76/24.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно одобряване на общата численост и промяна на структурата на Общинска администрация при община Сандански и звената към нея, както и определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в Община Сандански.–

 

 

 1. Вх.№ 61/21.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно утвърждаване на Културен календар на Община Сандански за 2020г.

 

 1. Вх.№ 60/21.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно утвърждаване на Културен календар за дейността на читалищата на територията на община Сандански за 2020 г.

 

 1. Вх.№ 59/21.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно утвърждаване на Спортен календар на Община Сандански за 2020г.
 2. Вх.№ 65/23.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2020 г.

 

 1. Вх.№ 94/27.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно изменение на План за действие за общинските концесии на община Сандански (2018 – 2020).

 

 1. Вх.№ 64/23.01.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на Бюджет на община Сандански за 2020 г.

 

 1. Вх.№ 79/24.01.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка за учредяване право на строеж на построеното „Допълващо застрояване – гаражи”, находящо се в УПИ I, кв.142 по плана на гр.Сандански, в имот с идентификатор 65334.301.5144.

 

 1. Вх.№ 80/24.01.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка за учредяване право на строеж на построените гараж, обект за хранителни стоки и кафе аперитив с прилежащи складове и санитарно помещение, находящи се в имот с идентификатор 65334.301.2946 по КККР на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 90/27.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отмяна на Решение № 227/27.09.2018 г. на Общински съвет – Сандански и приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ VI, кв.11 по плана на с.Вълково, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 91/27.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно отмяна на Решение № 378/27.11.2014 г. на Общински съвет – Сандански и приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.7 по плана на с.Струма, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 97/28.01.2020г. Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно поправка на явна фактическа грешка в  КККР на град Сандански поземлен имот с идентификатори 65334.161.103, 65334.155.75, 65334.155.76 и 65334.155.77.

 

 1. Вх.№ 78/24.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно поправка на явна фактическа грешка в  Решение № 130/ 31.05.2019г.  на Общински съвет – Сандански.

 

 1. Вх.№ 55/21.01.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на Община Санднаски, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г.

 

 

 1. Вх.№ 39/17.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 31139.4.14, находящ се в м.„Керимидарката”, по КККР на землището на с.Златолист, община Сандански, на Никола Булакиев и Стоян Болакиев чрез пълномощник Венелин Мирчев Булакиев.

 

 1. Вх.№ 40/17.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно издаване на разрешение за изработването на ПУП-ПЗ за изменение на ПИ 449 в кв.25 по плана на село Поленица, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 88/27.01.2020 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно обявяване на част от УПИ I в кв.45 и част от улица с о.т.135-136 по плана на с.Плоски, община Сандански, придаващи се към УПИ I и УПИ IХ в кв.51 по плана на с.Плоски, от публична общинска собственост в частна общинска собственост и предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.15, ал.3 във връзка с чл.5 от ЗУТ.

 

 1. Вх.№ 52/20.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, отпускане на финансова помощ за Никол Иванова Дамбова.

 

 1. Вх.№ 864/20.12.2019 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно настаняване под наем в Сграда „Здравна служба“, с.Склаве, семейството на Стоянка Димитрова Ирманова.

 

 1. Вх.№ 73/24.01.2020 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

 

 1. Вх.№ 38/16.01.2020 г .– Отчет от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Сандански за периода от месец юли до месец декември 2019 г.

 

 1. Вх.№ 70/23.01.2020 г. – Доклад от Временната комисия за проверка на документите за участие и изготвяне на доклад до Общински съвет, избрана с Решение № 9/29.11.2019 г. на Общински съвет – Сандански, относно избор на съдебни заседатели при Районен съд – Сандански.

 

 1. Вх.№ 92/27.01.2020 г. – Предложение от Явор Аргиров – Председател на временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД относно прекратяване на процедурата по избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД и удължаване срока на договор № 476/24.08.2016 г. за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с общинско участие „Стройкомтранс“ ЕООД.

 

 1. Вх.№ 96/27.01.2020г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на Управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.

 

 1. Вх.№95/27.01.2020г. – Предложение от ПК по Децата, младежта, спорта и туризма относно откриването на процедура по изработването на проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Сандански.

 

 1. Вх.№ 872/23.12.2019 г. – Молба от Александър Георгиев Станоев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ за имот 43565.104.10, находящ се в м.„Китовица“, землището на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 44//17.01.2020 г. – Молба от Петър Земриев – представител на „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 20780.41.9, 20780.41.11, 20780.41.13 и 20780.41.14 по КККР на с.Джигурово, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 20/09.01.2020 г. – Молба от Петър Земриев – представител на „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 20780.41.23, в м.„Фусковица”, землището на с.Джигурово, община Сандански.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                     /НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *