Председателят на ОбС-Благоевград Радослав Тасков ще предложи таксите за детските градини да отпаднат напълно

Отпускат от държавния резерв питейна вода за общините Симитли, Кресна, Петрич и Гърмен
December 16, 2021
Община Сандански отпусна годишни стипендии на даровити деца и подкрепи медиците стажанти
December 16, 2021
Това ще се случи във връзка с предложение на кмета Илко Стоянов, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград и Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Благоевград за 2022 година
По време на редовната си пресконференция, преди предстоящото заседание на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков съобщи, че в дневния ред са включени 36 точки. Заседанието е насрочено за 17 декември от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“ на община Благоевград.
Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков представи пред представителите на медиите и обществеността какво предвижда предварителния дневен ред.
От думите му стана ясно, че в рамките на първа точка общинските съветници ще дискутират предложение от кмета на община Благоевград , относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси.
Общинските съветници ще трябва да дадат своя вот за план-сметка за разходите по дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Благоевград за 2022 година.
Като втора точка в дневния ред на утрешното заседание на Общински съвет Благоевград, е заложено предложение, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград и Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Благоевград за 2022 година.
В отговор на журналистически въпрос, че в това предложение се предлага промяна в таксата за детските градини, а според публикации държавата се готви да поеме таксата за детските градини, Радослав Тасков коментира, че в качеството си на председател на местния парламент ще отправи запитване, на предстоящото заседание, към общинска администрация дали са направили съответните проучвания по този въпрос и ще отправи предложение от Наредбата да отпадне тази такса, в синхрон с политиката на национално ниво.
Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков внесе яснота и по въпрос, отправен към него от таксиметрови превозвачи, относно вдигане на патентния данък на 600 лв.
„Искам да успокоя таксиметровия бранш и всички шофьори на таксита, че няма да има увеличени на патента. Таксата остава 300 лева“, категоричен бе г-н Тасков
На редовното заседание утре ще бъде разгледано и предложение за приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Благоевград в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.
„Тази Наредба е изцяло наново изготвена от юридическия екип на Общински съвет Благоевград и по-точно от адв. Теодор Тошев“, уточни председателят Радослав Тасков.
Общинските съветници ще обсъждат и предложение, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Благоевград и издаване на сертификати клас В, приета с Решение № 133 по Протокол № 5 от 28.04.2017 г. на Общински съвет Благоевград.
„Това се налага, тъй като има направени поправки в закона и текстовете в наредбата трябва да бъдат приведени, съгласно закона“, обясни председателят на местния парламент.
Общинските съветници ще дадат своя глас и по Предложение, относно именуване с наименованието парк „Македония“ на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 04279.621.147, с предназначение: “за Интер Експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.
По този повод Тасков уточни, че в публичното пространство се знае името, но се оказва, че няма изрично решение на Общински съвет за найменоване на обекта.
За влизане в дневния ред се очаква да бъдат гласувани шест извънредни точки.
Тасков посочи, че с оглед неговата спешност и неотложност, кметът на Общината е внесъл предложение, във връзка с определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства на територията на община Благоевград.
Второ предложение за извънредна точка е, относно учредяване на Еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „Благоевград Проект 2021“, като за временно изпълняващ длъжността „Управител“ е предложен Юрий Воев.
Третото предложение за извънредна точка е относно свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Прима Инвест БГ“, насрочено за 20.12.21 година.
„Община Благоевград ще бъде представлявана от общинския съветник Евгени Бибов, който ще бъде упълномощен да гласува „Против“, се посочва в предложението“, съобщи на пресконференцията Радослав Тасков, председател на местния парламент.
Внесено е и извънредно предложение във връзка с изхранването на пациентите при престоя им в СБАЛО „Св. Мина“ ЕООД в Благоевград. В него се предлага то да бъде извършвано от Домашен социален патронаж- Благоевград и за сметка на бюджета на община Благоевград.
Още две предложения за промяна са внесени в Общински съвет, които касаят смяната на управителите на две общински дружества: „Паркинги и гаражи“, като в предложението е посочен за нов временно изпълняващ длъжността управител – Ивайло Червилов, а за „Пазари“ ЕООД – Юлиян Иванов.
Местният парламент ще даде своя вот и по предложение на кмета Илко Стоянов, относно вземане на решение за намаляване с 30 % наемните вноски по всички сключени договори за наем, на концесионните плащания по действащите договори за концесия, с изключение на договорите за наем на общински жилища за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
То ще бъде докладвано от Иван Ризов, заместник – председател на Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране към Общински съвет Благоевград.
Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.
Дневният ред беше одобрен на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, провел се на 13 декември 2021 година.
Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 17 декември 2021 година /петък/ от 09:30 часа в зала „22-ри Септември” на община Благоевград.

Leave a Reply

Your email address will not be published.