Последна сесия на ОбС- Сандански за този мандат

446 първокласници в община Петрич за новата учебна година
August 27, 2019
Кой термометър в Петрич е верен и изобщо верен ли е?
August 27, 2019

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Питания.

 

 1. Вх.№ 570/15.07.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС, капиталовите разходи и отчет за състоянието на общински дълг на община Сандански към 31.12.2018 г.

 

 1. Вх.№ 631/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно брой деца в групите на детските градини на територията на община Сандански.

 

 1. Вх.№ 639/19.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно съществуването на маломерни паралелки в училища на територията на община Сандански за учебната 2019/2020 г.

 

 1. Вх.№ 614/07.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 г.

 

 1. Вх.№ 622/14.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно сключване на договор за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост с недвижим имот – собственост на физически лица на основание чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост.

 

 1. Вх.№ 642/19.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промяна на предназначението на част от имоти – общинска собственост, в м. „Вадичката“ в землището на с.Дебрене, община Сандански, за прокарване на път.
 2. Вх.№ 626/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г.  предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 3“ – BG16RFOP001-2.001-0077-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – гр.Сандански, община Сандански”.

 

 1. Вх.№ 627/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г.  предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 1“ – BG16RFOP001-2.001-0076-C01 “Енергийната ефективност на административна сградата – Общинска администрация Сандански, община Сандански”.

 

 1. Вх.№ 628/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г.  предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 6“ – BG16RFOP001-3.001-0036-C01 „Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – град Сандански, община Сандански“.

 

 1. Вх.№ 625/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 5“ – BG16RFOP001-2.001-0164-C02 “Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. “Солунска” №31, ул. “Григор Пърличев” №2, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” №5, ул. “Надежда” № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. “Сирма Войвода” № 23,25,27,29,31 и ул. “Емануил Васкидович” № 5 – гр.Сандански, община Сандански.”.

 

 1. Вх.№ 629/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г.  предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 4“ – BG16RFOP001-2.001-0174-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №33 и 33А, ул.”Чудомир Кантарджиев” №23, ул.”Никола Вапцаров” №39, – град Сандански, община Сандански”.

 

 1. Вх.№ 630/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г.  предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 2“ – BG16RFOP001-2.001-0094-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”.

 

 1. Вх.№ 633/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на краткосрочен заем по договор за кредит №953/07.02.2018 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 1“ – BG16RFOP001-2.001-0169-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Пирин“№29-31, ул. „Христо Ботев“№7-9, ул. „Св.св. Кирил и Методи“№17-19, ул. „Княз Борис I”№5, ул. „Бистрица“№5, ул. „Александър Буйнов“ №19-23, ул. „Юри Гагарин“ 2-4 и ул. „Асен Хадживасилев“№1 – гр. Сандански, община Сандански“.

 

 1. Вх.№ 634/16.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на краткосрочен заем по договор за кредит №953/07.02.2018 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 2“ – BG16RFOP001-2.001-0072-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Централна детска градина „Първи Юни““.

 

 1. Вх.№ 643/19.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на ОФК „Вихрен“ – Сандански, на спортна зала- публична общинска собственост, находяща се в района на Плувен интернат Сандански.

 

 1. Вх.№ 641/19.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на спортно дружество „Клуб по джудо Вихрен“, гр.Сандански, за провеждане на учебно-тренировъчна дейност, на част от помещение, находящо се на втория етаж от сградата на ГУМ в гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 645/20.08.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ идеални части от УПИ X, кв.23 по плана на с.Поленица, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 644/20.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне  на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Димитър Георгиев Софкин, гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 591/24.07.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на разрешително за водовземане на минерална вода на „ТИ ЕР СИ“ ООД от минерално находище „Левуново“, с.Левуново, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 650/22.08.2019 г. – Предложение от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сандански“ на Мерсия Макдермот.

 

 1. Вх.№ 603/30.07.2019 г. – Искане от Елена Ничева – упълномощен представител на „А1 България“ ЕАД, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Външно ел.захранване за Приемо-предавателна станция A000 „Polenitza” в имот 57176.318.34, находящ се в м.„Български гробища“, землището на в с.Поленица, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 621/14.08.2019 г. – Заявление от Костадин Димитров Чачев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имоти 52074.28.2, 52074.28.5, 52074.29.2 и 52074.29.1, находящи се в м.„Киселица“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански, и разрешение за изработване на ПУП – ПП за транспортен достъп до имоти 52074.29.2 и 52074.29.1, находящи се в м.„Киселица“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 587/22.07.2019 г. – Молба от Димитър Стойчов Ранчов – пълномощник на Мая Андонова Кирова и Борис Андонов Велев, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на имот 65334.94.601, находящ се в м.„Нишан таши“ по КК на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 615/08.08.2019 г. – Заявление от Петранка Георгиева Кутлева относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 65334.15.35, находящ се в м. „Смилово“, землището на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 620/13.08.2019 г. – Заявление от Емилия Йорданова Димитрова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот 65334.102.291, находящ се в м.„Банята“, землището на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 464/30.05.2019 г. – Заявление от Ангел Иванов Златков относно отстъпено право на застроени гараж и обект за хранителни стоки и кафе-аперитив с прилежащи складове и санитарно помещение и процедура за търпимост по чл.127 от ЗУТ в кв.168 по действащия план на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 493/14.06.2019 г. – Заявление от Елза Миткова Методиева и Митко Михайлов Огнянов относно отстъпено право на строеж за обект: „Допълващо застрояване – гаражи“ и издаване на удостоверение за търпим строеж в УПИ I, кв.142 по плана на гр.Сандански.

 

 1. Вх.№ 571/15.07.2019 г. – Заявление от Ангел Йосифов Ангелов относно отстъпено право на строеж в УПИ XIV, кв.39 по плана на с.Дамяница, община Сандански.

 

 1. Вх.№ 637/19.08.2019 г. – Заявление от Антония Събева – управител на „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД, относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 106/19.04.2019 г. на Общински съвет – Сандански.

 

 1. Вх.№ 608/05.08.2019 г. – Искане от Васил Янев Стоянов, собственик на жилищна сграда, намираща се в с.Плоски, относно отпускане на финансови средства за покриване на щети, причинени от буря.

 

 1. Вх.№ 610/06.08.2019 г. – Искане от Любен Славчев Шуманов, собственик на жилищна сграда, намираща се в с.Плоски, относно отпускане на финансови средства за покриване на щети, причинени от буря.

 

 1. Финансови помощи по молби на граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *