Кметът Димитър Бръчков забранява събирането на пари и консумативи от родители на деца в детските градини

Пчелари, медари и много миряни почетоха Св. Харалампий в Железница
February 10, 2020
АПИ: ТОЛ системата тръгва от 1 март, план “Б” няма
February 10, 2020

Това гласи заповед, подписана от кмета на община Петрич Димитър Бръчковс. С нея се забранява събирането на финансови средства от родителите на децата в детските градини на територията на община Петрич за вода, санитарни и хигиенни материали, консумативи, играчки, обзавеждане и оборудване, ремонт, дидактически материали, познавателни книжки и учебни помагала, с изключение на средства за закупуване на познавателни книжки и учебни помагала за яслена, първа и втора възрастова група в детските градини. В същата заповед се посочва изрично, че се забранява събирането на средства под формата на дарения от всички родители по решение на орган на настоятелство, обществен съвет, родителски актив, педагогически съвет или ръководство на детската градина, като противоречащи на принципа на доброволност и лична воля на дарителя. Набиране на средства от дарения е възможно при спазване на доброволния характер на даренията и отразяването им в специална книга, в която се посочва вида, размера, стойността и целите на предоставеното дарение, както и данни за дарителя, се посочва в кметската заповед.

Родителите дължат такса за ползване на детската градина и храноден, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Петрич, както и за осъществяване на допълнителни образователни дейности, съгласно приети с Решение № 758/ 15.12.2017 г. на ОбС Петрич Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини и подготвителни групи.

Всяко събиране на финансови средства, санитарно-хигиенни и други консумативи от директори, учители или друг персонал зает в общинските детски градини извън определените в законови и подзаконови нормативни актове такси, ще се счита за незаконосъобразно. Настоящата заповед трябва да бъде поставена на информационното табло за родители пред всяка група в детската градина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *