Кметове на три общини направиха първа копка за изграждане на предприятие за обработка на битови отпадъци

ЦИК определи номерата в бюлетината за евроизборите
April 24, 2019
Александър Манолев: Радвам се, че се стига до дело, нека си видят всички доказателства преди да се вменява вина
April 25, 2019

Кметове на три общини направиха първа копка на мащабен проект с бюджет над 9 милиона лв.

Гости на пресконференцията бяха представители на МОСВ, г-н Ангел Георгиев – директор РИОСВ Благоевград, г-жа Стоянка Манолева – директор дирекция „Планове и Разрешителни“  към Басейнова дирекция „Западно – Беломорски регион“.

Пресконференцията беше открита от г-н Котев, Кмет на община Сандански. Приветствие направиха и г-н Николай Георгиев кмет на община Кресна и г-н  Емил Илиев кмет на община Струмяни.

Ръководителят на проекта, г-н Иван Гюров, представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Общият бюджет на проекта възлиза на 9 368 737.16 лв., от които Европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие:

6 006 389.33 лв.

Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 1 059951.06 лв.

Данък добавена стойност:    1 515 502.66 лв.

Общинско съфинансиране в размер на 786 894.11 лв. от бюджета на:

община Сандански:   666 578.00 лв.

община Кресна:            80 263.20 лв.

община Струмяни:       40 052.91 лв.

Продължителността на проекта е 32 месеца, считано от 13.11.2017 г.

Основните цели на проекта са: Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез изграждането на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; С изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Сандански, ще се осигури еколого-съобразното управление на тези отпадъци; Изграждането на инсталациите и въвеждането им в експлоатация ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.,

Повишаване на общественото съзнание.

 

 

Беше даден успешен старт на строително-монтажните работи по проекта чрез официална церемониална „Първа копка” в местност „Могилата“ от г-н Кирил Котев – кмет на община Сандански, г-н Николай Георгиев – кмет на община Кресна и г-н Емил Илиев – кмет на община Струмяни.

По проекта ще бъде изградено предприятие, включващо: Регионална инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци и Регионална инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Това е първият подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020“ и първият проект, който стартира официално с „Първа копка“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *