Дневен ред на извънредно заседание на ОбС – Сандански

4 са новите случаи на COVID-19 по данни на Националния оперативен щаб
April 8, 2020
Кметът Томов предостави предпазни средства на ОД на МВР Благоевград и подсигури химически тоалетни на КПП-тата в района
April 8, 2020

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Вх.№ 235/12.03.2020 г. –Заповед №ОА-АК-82/11.03.2020 г. на Областния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане Решение №75/27.02.2020 г. на Общински съвет-Сандански.

 

 1. Вх.№ 236/12.03.2020 г. – Заповед №ОА-АК-83/11.03.2020 г. на Областния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане Решение №78/27.02.2020 г. на Общински съвет-Сандански.

 

 1. Вх.№ 237/12.03.2020 г. – Заповед №ОА-АК-84/11.03.2020 г. на Областния управител на област Благоевград, относно върнато за ново разглеждане Решение №82/27.02.2020 г. на Общински съвет-Сандански.

 

 1. Вх.№ 273/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно одобряване на проект на дружествен договор за създаване на междуобщинско дружество с ограничена отговорност, което да бъде оператор на обект „Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура“, изграден в рамките на проект: ВG16M1OP002-2.002-0013-С02 Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

 1. Вх.№ 287/06.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно освобождаване от плащане на наеми и такси за имоти и терени общинска собственост, в следствие на обявеното извънредно положение.

 

 1. Вх.№ 275/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 2“ – BG16RFOP001-2.001-0094-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата Дом на културата в град Сандански“.

 

 1. Вх.№ 274/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 6“ – BG16RFOP001-3.001-0036-C01 „Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – град Сандански, община Сандански“.

 

 1. Вх.№ 276/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 5“ – BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Солунска“ №31, ул. „Григор Пърличев“ № 2, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №5, ул. „Надежда“ № 30А, №30Б, №32А и № 32Б, ул. „Сирма Войвода“ № 23,25,27,29,31 и ул. „Емануил Васкидович“ №5 – гр. Сандански, община Сандански“.

 

 1. Вх.№ 277/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит №910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 4“ – BG16RFOP001-2.001-0174-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №33 и №33А, ул. „Чудомир Кантарджиев“ № 23, ул. „Никола Вапцаров“ №39, – град Сандански, община Сандански“.

 

 1. Вх.№ 278/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно искане за удължаване срока на издължаване на краткосрочен заем по договор за кредит №953/07.02.2018 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 1“ – BG16RFOP001-2.001-0169-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Пирин“ №29-31 ул. „Христо Ботев“ №7-9, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №17-19, ул. „Княз Борис I“ №5, ул. „Бистрица“ №5, ул. Александър Буйнов“ № 19-23, ул. „Юри Гагарин“ 2-4 и ул. „Асен Хадживасилев“ №1 – град Сандански, община Сандански“.

 

 1. Вх.№ 272/03.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно одобрение от Общински съвет – Сандански за кандидатстване от страна на община Сандански с проектно предложение „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за помещенията на Дневен център за деца и младежи с увреждания град Сандански“ по Компонент 1за реализиране на проекти за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги на фонд „Социална закрила (2020г.)“ към Министерството на труда и социалната политика.

 

 1. Вх.№ 288/06.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно обект „Разширение на „Гробищен парк-Сандански“.

 

 1. Вх.№ 289/06.04.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно промяна отреждането на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ и сгради върху тях, отредени за нужди на образованието в населени места на територията на община Сандански, област Благоевград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *