В Симитли обсъждат трасето на магистрала „Струма“ през територията на общината

28-годишен мъж заловен с канабис край с.Влахи
August 1, 2017
Над 100 деца ще тренират в ДЮШ “Септември” Симитли
August 1, 2017
В следващия месец и половина обществеността на Симитли ще се запознае с доклада за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“.  
 Днес на среща  с кметовете и кметските наместници на селата от община Симитли представители на Агенция „Пътна инфраструктура” предоставиха информация  и документация относно организирането на обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”.
Докладите и приложенията към него нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействия върху защитените зони по „Натура 2000“ бяха предадени на кметовете и кметските наместници на засегнатите села. Приложенията са на разположение  на гражданите в кметствата на информационните табла в община Симитли.
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната сред, а Агенция „Пътна инфраструктура” информира всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще бъде организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 11  септември 2017г., от 09.00 часа, спортна зала на стадион „Септември”, гр. Симитли.
Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в това число  Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни и на разположение на интересуващите се на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” на www.api.bg, както и на хартиен носител на следните места всеки работен ден в:
 
Сградата на МОСВ, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22, от 9.00 до 17.30 часа;            
Сградата на АПИ, гр. София, бул. „Македония“ № 3, от 9.00 до 17.30 часа;
Сградата на РИОСВ-Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, от 9.00 до 17.30 часа;
Сградата на Община Кресна, ул. „Македония“ № 6, от 8.30 до 17.00 часа;
 
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и Докладът за оценка на степента на въздействие са достъпни и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на http://www5.moew.government.bg/.
Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Община Симитли, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.

Leave a Reply

Your email address will not be published.