ВАЖНО! Изявление относно приемът на първокласници в Община Сандански

Дома на културата в град Сандански с нов облик и отвътре
June 21, 2018
Петър Златинов изведе Пирин Благоевград за първа тренировка
June 22, 2018

ИЗЯВЛЕНИЕ

от

Зорица Органджиева – Заместник- кмет „Социални и хуманитарни дейности” –

Община Сандански

Катина Додушева – Директор Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” – Община Сандански

 

Относно създалото се напрежение през последните две седмици сред родителите на бъдещите първокласници в община Сандански

 

В Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” при Община Сандански постъпиха многобройни сигнали и жалби от родители.  Появиха се и публикации в медиите във връзка с приема на деца в първи клас. Проблемите са следствие от недостатъчна информираност и неточно подадена информация от директорите на основните училища по отношение необходимите документи за кандидатстване.

За да се внесе яснота в създалата се ситуация, Общинска администрация – Сандански информира гражданите за следното:

Цялостната организация на училищния прием за първи клас и изобщо за прием на ученици, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование[1], е задължение на директора на училището.

В съответствие с разпоредбите на същия закон и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, от 01.09.2016г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 и бр. 46 от 2017г., , задълженията на Общинска администрация са:

– да изработи Система за прием, в която водещ критерий трябва да е близостта на училището до постоянен/ настоящ адрес на детето;

[1]
чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование;
чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, от 01.09.2016г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 и бр. 46 от 2017г.;
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г.;
Заповед №РД-06-1 от 02.01.2018г. на Началника на РУО на МОН – Благоевград

– да предостави на директорите списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас;

– да качи на общинския сайт разработената и утвърдена Система, за да е достъпна до всички родители и общественост /това бе направено на 26.02.2018г./.

Общината носи отговорност за цялостната политика по отношение на образованието и възпитанието на децата. Всичко останало, свързано с класирането на учениците в училището, се извършва по правила и заповед на директора и педагогическия съвет към учебното заведение.

Директорите на основните училища в град Сандански не спазиха утвърдената и съгласувана от тях Система за прием на ученици в първи клас. Заповед на Началника на РУО на МОН – Благоевград от 02.01.2018г. гласи, че при неспазване разпоредбите на Наредбата от 05.10.2017 г. за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, свързани с организацията, приема и записването на децата в първи клас, както и при нарушения по отношение на необходимите документи за записване и неспазени критерии за класиране, на директорите на училищата ще се търси отговорност в съответствие със законовите изисквания.

Коректността и спазването на законоустановените норми е важно правило във взаимоотношенията между Общинска администрация – Сандански и ръководителите на образователните институции. В тази връзка общинска администрация сигнализира РУО на МОН – Благоевград за извършените нарушения от страна на директорите на училищата. Надяваме, се че с горепосочените уточнения внасяме яснота в създалата се  неприятна ситуация.

[1]

чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование;

чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, от 01.09.2016г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 и бр. 46 от 2017г.;

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г.;

Заповед №РД-06-1 от 02.01.2018г. на Началника на РУО на МОН – Благоевград

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *