ВАЖНО! Еднократна помощ за всички семейства с първокласници и осмокласници

ЮЗДП: Дървата от горските складове са 120 лева
August 11, 2022
Бойко Рашков: С промените в МВР се цели връщане на модела „ГЕРБ”
August 11, 2022

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини:

– лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);

– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

– чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Броят на подадените заявления – декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на учебната година в Дирекциите „Социално подпомагане” от Регион Кюстендил, за учебната 2022 – 2023 г. към настоящият момент, е общо е 332 бр. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 255 бр., за 259 деца. Останалите 77 заявления са в процес на обработка.

Броят на подадените заявления – декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на учебната година в Дирекциите „Социално подпомагане” от Регион Кюстендил, за учебната 2022 – 2023 г. към настоящият момент, е общо е 236 бр. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 160 бр., за 166 деца. Няма издадени заповеди за отказ. Останалите 76 заявления са в процес на обработка.

Leave a Reply

Your email address will not be published.