Архитекти с отговор към Яне Янев: Не се предвижда никакво застрояване на парка!

Ремонт бави камионите на ГКПП Кулата
February 26, 2020
Николай Шаламандов поиска прошка от колегите съветници
February 27, 2020

По повод публикации в Интернет, отразяващи изявления на г-н Яне Янев и РЗС относно внесено предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ на парк „Свети Врач“, гр. Сандански заявяваме следното:

 

Неверни, манипулативни, правно неиздържани и несериозни са твърденията, че „кметът Атанас Стоянов внася докладна записка за приемане на ПУП за парка с право на строеж, с прибавяна на зони и пренареждане. С не знам още какви процедури, за да се даде право на строеж“ и че под т. 2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Сандански, насрочено за 27.02.2020 г. е внесено „предложение за отдаване на терен“.

В т. 2 от дневния ред за насроченото за 27.02.2020 г. заседание на Общински съвет Сандански е включено Предложение с вх. № 168/ 17.02.2020 г. на Атанас Стоянов – кмет на община Сандански за одобряване на окончателен проект на подробен устройствен план на парк „Свети Врач“, гр. Сандански.

Изрично заявяваме пред гражданите на община Сандански и техните представители в Общински съвет – Сандански, че с внесения проект за подробен устройствен план на парка не се предвижда никакво застрояване на парка, нито предоставяне на „право на строеж“, „пренареждане“, „прибавяне на зони“ или „отдаване на терен“, част от парк „Свети Врач“.

Внесеният проект за ПУП-ПРЗ е резултат на няколкогодишна последователна работа на Общинската администрация с участието и под контрола на Общинския съвет, и с помощта на външни експерти. Целта на проекта е съхраняване на целостта и по-нататъшно развитие на парковата среда.

Първите стъпки по реалната защита на парка са започнати през 1991 г., когато с решение по Протокол № 3 от 09.08.1991 г. на Архитектурната комисия при експертния съвет на Националния институт за паметници на културата (НИПК) е декларирано като паметник на градинското и парково изкуство историческото ядро на градския парк „Свети Врач“, а контактната му зона е определена като защитена паркова територия. С Протокол от 04.12.1992 г. на същия експертен съвет са определени границите на защита валидни и към настоящия момент. Охранната зона на историческото ядро пази тази част от парковата територия от посегателства и интервенции, неприсъщи за парковата територия, чрез режимите за опазване (Приложение към протокола от 04.12.1992 г.), но останалата част от нея, заедно с прилежащите обекти не са защитени с режими.

През годините, в териториите непосредствено граничещи с парка са одобрявани частични планове за отделни имоти, частна собственост, с предвиждания за жилищно, обществено и курортно строителство, в това число и планове предвиждащи застрояване в реализираните територии на парка.

Паркът притежава уникална ладшафтна и паркоустройствена характеристика и с цел защита на обществените интереси, опазване на целостта на исторически формираната и пространствено обособена територия на парка и недопускане на неговото застрояване е изработен подробният устройствен план, чието одобряване е предложено.

Изработването на плана е възложено на кмета на община Сандански с Решение № 201/ 26.05.2016 г. на Общински съвет Сандански (линк).

Внесеният за одобряване окончателен проект за ПУП-ПРЗ е изработен въз основа на задание от 08.2016 г. (линк), в което е описана необходимостта от изработване на ПУП-ПРЗ на парк „Св. Врач“, гр. Сандански, като изрично е посочено, че се цели опазване на целостта на исторически формираната и пространствено обособена територия на парка,  прецизиране на границите на историческото ядро и охранните му зони, предвиждането на мерки за неговата защита, включително обявяването му за културна ценност на градинското и парковото изкуство по ЗКН, както и да се предвидят мерки за разширяване на територията на парка. В заданието са описани детайлно рамките, които следва да спазва проектантът.

Като мярка за запазване целостта на озеленената територия за времето на изработване на плана, но не повече от две години, със Заповед на кмета на община Сандански  № УТИ-121/ 22.12.2016 г. (линк) е наложена строителна забрана за територията на парка. Заповедта е посрещната с обществена подкрепа, но е и обжалвана от лица, чиито интереси са засегнати от нея, като е потвърдена с решение на Върховния административен съд и се спазва и до днес.

Към днешна дата единствената възможност да бъдат постигнати целите за запазване, подобряване и разширяване на парковата среда е приемането на решение за одобряване на изработения проект за ПУП-ПРЗ. Същият не предвижда застрояване на части от парка, тъкмо напротив – в съответствие с обществения интерес предвижда отчуждаването на частни имоти в обхвата на проекта за ПУП, които в случай, че същият не бъде одобрен биха били застроени.

С проекта се предвижда цялата територия на парка да бъде обединена в един урегулиран поземлен имот – „за парк“ с площ повече от 250 дка, като в него влиза и частта от река Санданска Бистрица с площ от още 57 дка. Зонирането на територията е съобразено с определените с решението на НИПК историческа част и охранната й зона, като останалата територия на парка се обявява за такава с превантивна устройствена защита. Като самостоятелни урегулирани поземлени имоти (парцели) на изток от река Санданска Бистрица и западно от околовръстния път се запазват терените на районната болница, плувния интернат, центъра за спешна медицинска помощ, Интерхотел „Сандански“, плувния комплекс и съществуващия ресторант с бунгалата на „Сън сити“. На западния бряг на реката като самостоятелни урегулирани поземлени имоти (парцели) са запазени разположените по югозападната граница на парка в кв. 40, в които през годините са реализирани различни инвестиционни намерения.

чл. кор., проф. д-р, арх. Атанас Ковачев

ръководител на проектантския колектив изработил проекта на плана

арх. Игор Янкулов

ръководител на екипа, изготвил техническото задание за изработване на плана

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *