Дневен ред – Сесия на ОбС Сандански (1 август)

Спряха опит за внос на огромно количество нелегален спирт
July 26, 2018
18-годишен младеж от Сандански го загази сериозно
July 26, 2018

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански, на редовно заседание на 01.08.2018 г. /сряда/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 628/20.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно учредяване на безвъзмездни сервитути върху имоти-общинска собственост, възникващи при реконструкцията на инженерни мрежи, засегнати от изграждането на обект: Автомагистрала „Струма”, Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и на обект: Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І – 1/Е79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път І – 1/Е79/ с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница, в землищата на гр.Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с.Илинденци и с.Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.

3. Вх.№ 622/18.07.2018 г. – Докладна записка от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на Общинска стратегия на потребностите по подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сандански 2018-2019 г.

4. Вх.№ 625/19.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно средищни и защитени училища за учебната 2018/2019 година.

5. Вх.№ 596/06.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разкриване чрез преминаване към делегирана държавна дейност на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Сандански.

6. Вх.№ 604/11.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, които общината е предоставила или има намерение да предложи за предоставяне под наем от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

7. Вх.№ 635/23.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

8. Вх.№ 636/23.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г.

9. Вх.№ 218/01.03.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Стоян Смилянов Станков, с.Дебрене.

10. Вх.№ 633/20.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47754.501.76 по кадастралната карта на град Мелник и построените в него сграда с идентификатор 47754.501.76.1 /бившата болница/ и сграда гараж с идентификатор 47754.501.76.2.

11. Вх.№ 592/05.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.201.89 по КККР на град Сандански.

12. Вх.№ 593/05.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.201.101 по КККР на град Сандански.

13. Вх.№ 627/20.07.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от имот пл.№ 352, УПИ VI, кв.3 по плана на село Лешница, община Сандански.

14. Вх.№ 634/20.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем на помещение за продажба на закуски в сградата на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр.Сандански – публична общинска собственост.

15. Вх.№ 630/20.07.2018 г. – Отчет от Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, относно приемане на Отчет за дейността на Общинският съвет – Сандански за периода от м.януари до м.юни 2018 г.

16. Вх.№ 605/12.07.2018 г. – Писмо от Тодор Щурков – Ръководител звено „Общински инспекторат“, относно отчет за дейността на звено „Общински инспекторат“ при община Сандански, за периода 01.03.2018 г. до момента.

17. Вх.№ 570/27.06.2018 г. – Молба от арх.Васка Терзиева – пълномощник на „Спатово – земеделие и туризъм“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПП за сградни отклонения – ВиК и ЕЛ в ПИ 014007, в м.„Попови ливади“, землището на с.Спатово, община Сандански.

18. Вх.№ 621/18.07.2018 г. – Молба от Звездан Димитров Гацев и Надка Цекова Гацева относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 207.20 в м.„Турски гробища“, землището на с.Поленица, община Сандански.

19. Вх.№ 620/18.07.2018 г. – Молба от Людмил Георгиев Карамитов относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗР за имот № 43565.3.7 в м.„Щапо“, землището на с.Лешница, община Сандански.

20. Вх.№ 623/18.07.2018 г. – Молба от Димитър Владимиров Кънтев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 56174.19.18 в м.„Харапа“, землището на с.Петрово, община Сандански.

21. Вх.№ 424/3/12.07.2018 г. – Заявление от Теменужка Иванова Ангелова относно изменение на ПУП – ПР за ПИ № 261, попадащ в УПИ VI, кв.25 по плана на село Поленица, община Сандански.

22. Вх.№ 624/18.07.2018 г. – Заявление от Кирил Атанасов Милюков, Емил Иванов Витанов и София Иванова Щърбова относно разширяване границите на застроителния полигон на село Голям Цалим, община Сандански.

23. Вх.№ 586/02.07.2018 г. – Молба от Емил Златков – председател на Сдружение с нестопанска цел „Български потребителски център“, относно предоставяне на помещение за целите и дейността на сдружението.

24. Вх.№ 614/16.07.2018 г. – Писмо от Игумен на Зографската света обител, относно отпускане на финансови средства за книгоиздаване на фондация „Наследство на Зографската света обител“.

25. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.